Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی سازی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 69 تا 84)

کلیدواژه ها :

خصوصی‌سازی ،استرس شغلی ،سلامت روان

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی، کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان، سلامت روان کارکنان، استرس شغلی و سلامت روان، استرس شغلی، میزان استرس شغلی کارکنان، میزان استرس شغلی، سترس شغلی، کارکنان بعد از خصوصی‌سازی، استرس شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی

هدف از اجرای این پژوهش تعیین تفاوت میزان استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی‌سازی و همچنین تعیین رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان آنان بعد از خصوصی‌سازی بود.روش پژوهش پس رویدادی است.جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان یعنی 700 نفر(30 زن و 670 مرد)بودند و با استفاده از روش نسبی-طبقه‌ای و فرمول حجم نمونه 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش دو پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز و پرسشنامه 28 سؤالی‌ GHQ 5 بود که ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 86/0 برآورده شد.فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از:1-بین میزان استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد.2-بین استرس شغلی با سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان بعد از خصوصی سازی رابطه وجود دارد.با استفاده از آمار استنباطی و به کارگیری نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مناسب شامل(آزمون‌ همبسته، آزمون تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون)داده‌های آماری تجزیه و تحلیل گردید.نتایج این بررسی نشان داد که تفاوت بین میزان استرس شغلی و سلامت روان کارکنان قبل و بعد از خصوصی‌سازی در سطح‌معنادار بود و همچنین ضریب همبستگی بین استرس شغلی و سلامت روان کارکنان بعد از خصوصی‌سازی در سطح‌معنادار بود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده هدف از اجرای این پژوهش تعیین تفاوت میزان استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی‌سازی و همچنین تعیین رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان آنان بعد از خصوصی‌سازی بود. (1)-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی (2)-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (3)-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (4)-استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (5)- General Health Questionnaire فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از:1-بین میزان استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش بر اساس جدول 1 نشان می‌دهد که بین میزان استرس شغلی کارکنان قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد. در تبیین این یافته می‌توان چنین اذعان کرد که رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان کارکنان بعد از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن قویتر شده و در این میان خصوصی‌سازی ممکن است به عنوان عاملی این رابطه را تشدید کرده باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.