Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 101 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه ، پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت‌معلم ، عزت‌نفس ، پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، علوم انسانی مراکز تربیت‌معلم ، دانشجویان علوم پایه و علوم ، پسر مراکز تربیت‌معلم تفاوت ، پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر ، دختر و پسر مراکز تربیت‌معلم ، علوم پایه و علوم انسانی

انجام شده است.افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجود دارد.بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد.هرچه نمره عزت نفس دانشجویان بالاتر است انتظار می‌رود که پیشرفت‌ تحصیلی آنان نیز بیشتر باشد. میان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت‌ معناداری مشاهده نشد؛در حالی که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت،معنی‌دار است،بدین معنی که پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است.همچنین بین عزت‌ نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد.مقاله حاضر پژوهشی است که به بررسی و مقایسه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌ پرداخته است.برای انجام این تحقیق با توجه به فرضیه‌ها و سئوالات مطرح‌ شده،از روش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است.از روشهای آماری

خلاصه ماشینی:

"بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد. سوال این است که آیا بین‌ عزت نفس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دخالت دارد؟آیا کاهش میزان عزت نفس‌ دانشجویان،باعث احساس ضعف و ناتوانی در آنان می‌شود و به عکس با افزایش میزان عزت نفس و احساس ارزشمندی در دانشجویان تغییرات مثبتی در پیشرفت تحصیلی آنان به وجود می‌آید و برای کسب موفقیت تلاش بیشتری‌ خواهند کرد؟ در این پژوهش سعی شده به بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم پرداخته شود و ضمنا دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی و همچنین دانشجویان دختر و پسر مورد مقایسه قرار گیرند. جدول 1:نتیجه ضریب همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) چون ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح‌ اطمینان 99% بزرگتر است،همبستگی معنی‌دار است:یعنی حداقل با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه مثبت وجود دارد. جدول(2)آزمون‌ T مستقل برای مقایسه متغیرهای پژوهش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث فرضیه اول تحقیق نشان می‌دهد که میان نمره عزت نفس و پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح‌ 99 درصد اطمینان وجود دارد و نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش، حاضر ضمن تائید و همسو بودن برخی از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران دیگر(مثل پور شافعی،0731؛شکر کن و نیسی،3731؛ کوپرر اسمیت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.