Skip to main content
فهرست مقالات

ضمانت در معاملات بین المللی

نویسنده:

ISC (54 صفحه - از 129 تا 182)

کلید واژه های ماشینی : ضمان، ضمانت، عقد ضمان، مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌ها، دین، ضمانت‌نامه، معاملات، قانون، تعهد، قرارداد

خلاصه ماشینی:

"به‌موجب ماده مذکور، مقررات نامبرده در مورد هرگونه ضمانتنامه، تضمین، وثیقه، گرو یا تعهدات مشابهی به‌کار می‌رود که ضمانتنامه نامیده شده یا توصیف گردیده است و در آن قید شده باشد که این ضمانتنامه مشمول مقررات متحدالشکل اطاق بازرگانی بین‌المللی در رابطه با ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و یا استرداد پیش‌پرداخت (نشریه 325) است و، در این صورت، کلیه طرفهای ذیربط متعهد به رعایت مفاد آن خواهند بود مگر آنکه صراحتا ترتیب دیگری در ضمانتنامه یا اصلاحیه‌های آن مقرر شده باشد. از این رو ضمانتنامه‌های بعضی از بانکهای خارجی و همچنین اسناد وثیقه، تاریخ سررسید ندارند بلکه به موجب تصریحی که در متن آنها به‌عمل می‌آید، تا زمانی که تعهدات کاملا و به‌درستی انجام گیرند، معتبر باقی می مانند اگر چه مدت مذکور طولانی تر از مدت مقرر در قرارداد اصلی باشد که ضمانتنامه به منظور حسن اجرای مفاد آن صادر شده است. بند 2 ماده 5 مذکور مقرر داشته است: «علی رغم مفاد ماده 4، در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه: الف، با قبول پیشنهاد مضمون عنه توسط ذینفع با واگذاردن قرارداد به او و یا با تسلیم ضمانتنامه حسن اجرای کار به‌وسیله مضمون عنه در صورتی که به این ترتیب در قرارداد پیش‌بینی شده یا هرگاه قرارداد امضاء نشده باشد ولی در شرایط مناقصه به این نحو مقرر گردیده باشد، در صورتی که به‌موجب قرارداد چنین ضمانتنامه‌ای از مضمون عنه خواسته نشده باشد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه که از طرف او صادر شده است از درجه اعتبار ساقط می شود."

صفحه: از 129 تا 182