Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 63 تا 78)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،کتابداران ،کتابخانه ملی ایران

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ، کتابداران ، شغلی ، کتابداران کتابخانه ملی ، اطلاعات ، کارکنان ، رضایت شغلی ، تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران ، امکانات آموزشی و ارتقاء شغلی ، کتابداران کتابخانه ملی ایران

این تحقیق به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی اجرا شده است.روش پژوهش، پیمایشی‌ست و اطلاعات از طریق پرسشنامه فراهم شده است.جامعه آماری 195 نفر متشکل زا 147 زن و48 مرد است.اطلاعات داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است. برای سنجش رابطه متغیرها و آزمون فرضیه، از آزمونتی، همبستگیو تحلیل واریانساستفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای میان رضایت شغلی و متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال، نوع استخدام و کاری که کتابداران انجام می‌دهند، وجود ندارد در حالی که میان رضایت شغلی و رشته تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و کسانی(4/57 درصد)که تحصیلات کتابداری داشته‌اند نسبت به کسانی(6/42 درصد)که در رشته غیر کتابداری تحصیل کرده‌اند رضایت بیشتری از خود نشان داده‌اند و همچنین میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود و سیاست‌ها و خطمشی مدیریت بیش از حد متوسط(بر اساس طیف لیکرات)بوده است در حالی که بقیه مؤلفه‌ها(امکانات رفاهی و مادی، امکانات آموزشی و ارتقاء شغلی، امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی)کمتر از حد متوسط بوده است؛بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر رضایت بیش از 50 درصد از کتابداران کتابخانه ملی از شغل خود تأیید نمی‌شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای میان رضایت شغلی و متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال، نوع استخدام و کاری که کتابداران انجام می‌دهند، وجود ندارد در حالی که میان رضایت شغلی و رشته تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و کسانی(4/57 درصد)که تحصیلات کتابداری داشته‌اند نسبت به کسانی(6/42 درصد)که در رشته غیر کتابداری تحصیل کرده‌اند رضایت بیشتری از خود نشان داده‌اند و همچنین میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود و سیاست‌ها و خطمشی مدیریت بیش از حد متوسط(بر اساس طیف لیکرات)بوده است در حالی که بقیه مؤلفه‌ها(امکانات رفاهی و مادی، امکانات آموزشی و ارتقاء شغلی، امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی)کمتر از حد متوسط بوده است؛بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر رضایت بیش از 50 درصد از کتابداران کتابخانه ملی از شغل خود تأیید نمی‌شود. نتایج به دست آمده از بررسی این معیار، نشان‌دهنده این است که میان رشته تحصیلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد به عبارت دیگر افرادی که دارای مدرک تحصیلی کتابداری هستند نسبت به کسانی که مدرک غیر کتابداری دارند از شغل خود رضایت بیشتری دارند. ج. میان میزان رضایت از روابط انسانی موجود در محیط کار با مؤلفه‌مدیریت، ارتباط مثبت وجود دارد و این امر حاکی از نقش مدیریت کتابخانه در ایجاد روابط دوستانه و صمیمی میان خود با کارکنان و نیز کارکنان با کارکنان است. ه. میان میزان رضایت جامعه مورد مطالعه از پایگاه اجتماعی حرفه کتابداری و کتابخانه ملی با مؤلفه‌های امکانات آموزشی و امنیت شغلی و خطمشی مدیریت ارتباط وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.