Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 171 تا 190)

کلیدواژه ها :

ویژگی شخصیتی ،عملکرد شغلی

کلید واژه های ماشینی : شغلی ، عملکرد شغلی ، کشاورزی ، ویژگی‌های شخصیتی ، عملکرد شغلی شاغلان بخش کشاورزی ، پرسشنامه ، ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی ، شخصیتی و عملکرد شغلی ، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی ، پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی شاغلان بخش کشاورزی است. برای این منظور، فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب و از طریق ارسال پرسشنامه شخصیتی NEO اطلاعات مربوط به 655 نفر از آنها گردآوری گردید. سپس پنج عامل انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، با وجدان بودن، روان رنجوری، و برون‌گرایی با استفاده از 60 سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به محل خدمت، نوع شغل، سنوات خدمت افراد نیز گردآوری گردید. درخصوص عملکرد شغلی، اطلاعات مربوط به هماهنگی رشته تحصیلی با شغل، فراهم بودن امکانات کار و ماهیت شغلی از نظر آموزشی، پژوهشی و اداری- مدیریتی از طریق پرسشنامه خود ساخته جمع‌آوری شد. به منظور تعیین ارتباط میان ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ارتباط آماری معناداری میان ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی وجود ندارد.در نمونه مورد مطالعه بیش از 5/56 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد در ارتباط با رشته تحصیلی خود اشتغال داشته‌اند و ارزیابی کارفرمایان از حجم فعالیت‌ها نشان می‌دهد که 2/47 درصد در حد مطلوب و بسیار مطلوب بوده است. بیشترین میانگین(14/71 درصد) از صفت انعطاف پذیری و (13/62 درصد) از صفت دلپذیر بودن در حد نسبتا مطلوب و مطلوب برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"به منظور تأمین اهداف گزینش و راهنمایی‌های شغلی، در بخش کشاورزی، تعیین ویژگی‌های شخصیتی لازم برای احراز مشاغل کشاورزی است تدوین مطالعه‌ای در زمینه شخصیتی ضروری می‌نماید پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه معناداری میان ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان کشاورزی وجود دارد؟ و کدام‌یک از ویژگی‌های شخصیتی انعطاف پذیری، روان رنجوری، برون گرایی، با وجدان بودن، و دلپذیر بودن در موفقیت شغلی آنان مؤثر است؟ ادبیات‌پژوهش انسان‌ها انگیزه‌های جسمانی، روانی، و اجتماعی گوناگونی دارند که میزان فعالیت آنها را کنترل می‌کند، و درحد امکان ارضای این انگیزه‌ها، از کار و فعالیت خود احساس خشنودی می‌کنند. آماره‌های توصیفی عوامل مربوط به ماهیت شغلی نوع فعالیت میانگین انحراف معیار پژوهشی 3/345 1/078 اداری 3/19 1/24 آموزشی 2/73 1/39 حجم کلی 3/79 0/95 به منظور اندازه‌گیری عملکرد شغلی از سه متغیر رفتار و معلومات شغلی، مهارت، و تخصص در کار و کمیت کار استفاده گردید نتایج این اندازه‌گیری در جدول 6 درج شده است. مقایسه نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمت [به تصویر صفحه مراجعه شود] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنوات خدمتمیانگین رتبه‌هاPZ عملکرد شغلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفتار و معلومات شغلی5-146/24679/173/0 10-660/248 مهارت و تخصص در کار 5-158/267 *540/211/0 10-690/230 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث و نتیجه‌گیری با توجه به داده‌های به‌دست آمده چنین استنباط می‌گردد که عملکرد شغلی دانشجویان که از نظر پرسشنامه شخصیتی NEOدارای ویژگی‌های شخصیتی متفاوت بوده‌اند یکسان است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.