Skip to main content
فهرست مقالات

مدل پیشگوی ظرفیت عملی به شیوه شمارش گام های روزانه در مردان 65 - 40 ساله با سبک زندگی فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74)

هدف از این پژوهش، ارائه یک مدل غیرورزشی پیشگوی VO2max با استفاده از متغیر فعالیت بدنی اندازه گیری شده به-وسیله دستگاه گام شمار در مردان 65-40 ساله، سالم با سبک زندگی فعال است. به این منظور از 69 آزمودنی برای توسعه و اعتبارسنجی مدل پیشگو استفاده شد. ظرفیت عملی با استفاده از از تست یک مایل پیاده روی راکپورت اندازه گیری شد. شاخص های ترکیب بدن اندازه گیری شدند. فعالیت بدنی به وسیله گام شمار (Hj-113 Omron)‌ در طول روز به مدت2 هفته متوالی اندازه گیری شد. همبستگی معناداری بین VO2max با متغیرهای مستقل ترکیب بدن و گام های روزانه مشاهده شد (05‌/0>p)‌. همچنین گام های روزانه به طور معناداری با VO2max ارتباط داشت (70‌/0=R)‌. آنالیز رگرسیون چندمتغیره نشان داد که VO2max با بهره گیری از متغیرهای سن، وزن، نسبت کمر به لگن و تعداد گام روزانه قابل پیشگویی است (001‌/0p<، ml/kg/min4‌/1=SEE، 92‌/0=R)‌. هنگام استفاده از مدل پیشگو برای برآورد ظرفیت عملی آزمودنی ها، VO2max پیشگویی شده و اندازه گیری شده همبستگی معناداری با یکدیگر داشتند (005‌/0>p، 86‌/0=R)‌. به نظر می رسد که گام های روزانه متغیر مفیدی برای مدل های غیرورزشی ظرفیت عملی در مردان میانسال است. احتمالا این مدل دقت مدل های رگرسیون را برای پیشگویی دقیق تر VO2max در مطالعات گسترده مرتبط با سلامت افزایش خواهد داد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.