Skip to main content
فهرست مقالات

اثر یک دوره تمرین منتخب (هوازی و قدرتی) بر برخی سایتوکاین ها در بیماران مرد و زن مبتلا به MS

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 5 تا 24)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،CRP ،hs ،IL ،تمرین منتخب ،١٠ ،TNF ،IFN ،بیماری MS

با توجه به تاثیرات مثبت فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)‌ و تفاوت جنسی در میزان ابتلا و الگوی پیدایش بیماری، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین منتخب بر برخی سایتوکاین ها (TNF، IFN، IL-10، hs-CRP)‌ در بیماران مرد و زن مبتلا به MS بود. به این منظور 35 بیمار زن و مرد مبتلا به MS با EDSS<4 به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند که از این تعداد 29 نفر شامل 9 زن با میانگین و انحراف معیار سنی 9‌/53‌/34 سال، قد 8‌/5 4‌/160 سانتی متر، وزن 8‌/82‌/65 کیلوگرم و 8 مرد با میانگین سنی 01‌/67‌/32 سال، قد 93‌/176 سانتی متر ، وزن 6‌/78‌/70 کیلوگرم در گروه تجربی و 7 زن با میانگین و انحراف معیار سنی 6‌/4 34 سال، قد 134‌/166 سانتی متر ، وزن 6‌/24‌/68 کیلوگرم و 5 مرد با میانگین سنی 1‌/32‌/26 سال، قد 7‌/94‌/169 سانتی متر و وزن 132‌/65 کیلوگرم در گروه کنترل پژوهش را کامل کردند. برنامه 8 هفته تمرینات منتخب شامل تمرین هوازی، قدرتی و کششی بود که 3 روز غیرمتوالی در هفته انجام گرفت. متغیرهای مورد اندازه گیری شامل سایتوکاین های TNF، IFN، IL-10، hs-CRP، آزمون 6 دقیقه پیاده روی و آزمون IRM بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آمار توصیفی، تحلیل واریانس سه طرفه، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05‌/0 P تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد IL-10 در زنان و مردان گروه تجربی کاهش معنادار داشت (02‌/0=P)‌. متغیر IFN در هر دو گروه کنترل و تجربی در زنان و مردان کاهش یافت، اما بین گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد (1‌/0=P)‌. TNF در زنان بعد از تمرینات به صورت معناداری کاهش یافت (04‌/0=P)‌، ولی در مردان تغییرات معنادار نبود. تغییرات متغیر hs-CRP در دو گروه تجربی و کنترل، هم برای زنان و هم مردان، معنی دار نبود (09‌/0=P)‌. نتایج نشان داد این تمرینات ناتوانی های بیماران MSرا بهبود می بخشد و در بیماران زن نسبت به مردان مبتلا تغییرات آشکارتری را در سایتوکاین ها ایجاد می کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.