Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی نشانه های روان شناختی افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 66 تا 75)

این پژوهش با هدف مقایسه نشانه های روان شناختی افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و افراد غیرسیگاری اجرا شد. پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری سه گروه افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خودمعرف برای ترک در شهر تهران بودند که از میان آنها ،46 نفر سیگاری، 50 نفر سیگاری خودمعرف برای ترک و 50 نفر غیرسیگاری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش فهرست نشانه ای هوپکینز (دروگاتیس و همکاران، 1974) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته ها نشان داد میان افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و غیرسیگاری در جسمانی سازی و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد میان دو گروه غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک در جسمانی سازی (05/0P<) و میان دو گروه سیگاری و غیرسیگاری در جسمانی سازی (01/0P<) و اضطراب (05/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.