Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 227 تا 232)

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی (SIAS) بود. روش: برای پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر 150 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از ترجمه و ترجمه وارون SIAS، این مقیاس به همراه پرسش­نامه ترس مرضی اجتماعی (SPIN) و فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) برای گردآوری داده­ها به­کار رفت. داده­ها به روش همبستگی پیرسون و t مستقل تحلیل شدند. یافته­ها: پایایی به روش آزمون- بازآزمون 79/0 و آلفای کرونباخ 90/0 به­دست آمد. هم­چنین SIAS توانست میان زنان و مردان تمایز بگذارد، به­گونه­ای که زنان طبق انتظار نمره بالاتری به­دست آوردند (035/0p=). همبستگی با دو مقیاس BFNE و SPIN نیز به­ترتیب 54/0 (001/0>p) و 68/0 (001/0>p) بود. نتیجه­گیری: نسخه فارسی SIAS در دانشجویان ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.