Skip to main content
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2345-5403
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
تلفن
33361039(038)
آدرس اینترنتی
http://lit.iaushk.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول
دکتر محمد حکیم آذر
سر دبیر
دکتر قهرمان شیری
هیئت تحریریه
دکتر محمدعلی آتش سودا؛ دکتر سعید حسام پور؛ دکتر حسین حسن پور آلاشتی؛ دکتر حسین خسروی؛ دکتر احمد غنی پور ملکشاه؛ دکتر جهانگیر فکری ارشاد؛ دکتر بهروز محمودی بختیاری؛ دکتر عبدالرضا مدرس زاده
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر اصغر رضاپوریان
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
دکتر امیر سبزوار
پست الکترونیک
naghdosabk@gmail.com
آدرس
شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر فصلنامه
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/11/19