Skip to main content

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

این نشریه از تاریخ 1393/01/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2383-1456
e-ISSN
2423-7779
قطع
مجله ای
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا
تلفن
61113526(021)
دورنگار
61113681(021)
آدرس اینترنتی
https://jurbangeo.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا
مدیر مسئول
کرامت الله زیاری
سر دبیر
احمد پوراحمد
هیئت تحریریه
دکتر مهدی قرخلو دکتر حسنعلی فرجی سبکبار دکتر محمدرضا پورمحمدی دکتر اصغر ضرابی دکتر حمیدرضا وارثی دکتر مسعود تقوایی دکتر محمدرحیم رهنما دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر علی موحد دکتر فرشاد نوریان
مدیر اجرایی
سعید زنگنه شهرکی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1394/02/02