Skip to main content
آدرس :
تهران، ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، ساختمان مرکزی دانشگاه تهران
تلفن :
021-61113358
درباره ناشر
طراحی پردیس دانشگاه تهران را موسیو گدار معمار فرانسوی بر عهده گرفت. وی نخست طرح خیابان‌های اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن ۱۳۱۳، عملیات اجرایی با کاشت نهال‌های درختان سایه گستر و باشکوه چنار در کنار خیابان‌ها آغاز شد. تاسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن افتاده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تهران، تاکنون، همواره افراد شایسته و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های صاحب‌نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداخته‌اند. پردیس دانشگاه تهران که از جنوب به خیابان انقلاب، از شمال به خیابان پور سینا و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان‌های قدس و ۱۶ آذر محدوداست در سال ۱۳۱۳ ه. ش در مساحتی به وسعت ۲۱ هکتار تاسیس شد. در این مجموعه ساختمان دانشکده‌های مختلف قرار دارند. شماری دیگر از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه تهران در بیرون از تهران در شهرهای قم، کرج، پاکدشت، ساری، چوکا و نشتارود واقع شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.ut.ac.ir/
پست الکترونیک
publicrel@ut.ac.ir

مطالعات جامعه شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  زمستان 1385 - شماره 74
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

زن در توسعه و سیاست

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 67
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

روان شناسی و علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1388 - شماره 87
 • وابسته به :
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مقالات و بررسی ها

 • آخرین شماره :
  زمستان 1387 - شماره 100
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات اقتصادی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 130
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 36
 • وابسته به :
  پردیس قم- دانشگاه تهران

مدیریت فرهنگ سازمانی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399، دوره هجدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  پردیس قم دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387، سال پنجاه و نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش ادبیات معاصر جهان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 81
 • وابسته به :
  دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

اللغة العربیه و آدابها

 • آخرین شماره :
  الصيف 1442، السنة السادس عشر - العدد 2
 • وابسته به :
  پردیس قم دانشگاه تهران

Iranian Economic Reveiw

 • آخرین شماره :
  Spring 2020, Volume 24 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 88
 • وابسته به :
  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

حرکت

 • آخرین شماره :
  بهار 1388 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تاریخ علم

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 27
 • وابسته به :
  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

مجتمع آموزش عالی قم

 • آخرین شماره :
  زمستان 1381 - شماره 15
 • وابسته به :
  مجتمع آموزش عالی قم

مطالعات حقوق خصوصی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، سال پنجاهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

سیاست

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

فلسفه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

دانش مدیریت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 81
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 ، دوره بیست و هفتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1380 - ضمیمه شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Iranian Journal Of Management Studies

 • آخرین شماره :
  Autumn 2020, Volume13 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 64
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

تحقیقات مالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 58
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره دوازدهم ، شماره 12
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره دوازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Journal of Information Technology Management

 • آخرین شماره :
  Spring 2020 - Number 43
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیای انسانی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399، دوره پنجاه دوم - شماره 3
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیای طبیعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 111
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

بیابان

 • آخرین شماره :
  جلد 10، سال 1384 - شماره 2

تاریخ (دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  بهار 1383 - شماره 6

آمایش سرزمین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 22
 • وابسته به :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

فلسفه دین

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399، دوره هفدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

پژوهش های فقهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

محیط شناسی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره چهل و پنجم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های روستایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی)

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره پنجاه و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال پنجاه‌ و دوم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

مطالعات باستان شناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

توسعه محلی (روستائی-شهری)

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 47
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم زیستی ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره دوازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، سال پنجاه و سوم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره دوازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، دوره یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات اوراسیای مرکزی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

ادیان و عرفان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال پنجاه و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره دهم - شماره 2

ادب عربی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره دوازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهشهای علوم تاریخی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

زن در فرهنگ و هنر

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره دوازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

بررسی مسائل اجتماعی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر و ادبیات

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره یازدهم - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های زبانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات جهان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1392، دوره سوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده مطالعات جهان و انجمن علمی مطالعات جهان

جهانی رسانه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

توسعه کارآفرینی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 48
 • وابسته به :
  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

پژوهش در تاریخ

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 27 و 28
 • وابسته به :
  انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهش های ایران شناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، سال نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مطالعات حقوق تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، دوره یازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 78
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

Womens Research

 • آخرین شماره :
  Autumn 2014, Volume 3 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 65
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 81
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

حقوق جزا و سیاست جنایی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - پردیس فارابی

پژوهشنامه ثقلین

 • آخرین شماره :
  بهار 1395، دوره سوم - شماره 1
 • وابسته به :
  پردیس فارابی دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 35
 • وابسته به :
  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 -شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 18

دانش مخاطرات

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 ، دوره هفتم - شماره 2

مدیریت سرمایه اجتماعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 ، دوره هفتم - شماره 1

پژوهش های انسان شناسی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، دوره نهم - شماره 1

گردشگری شهری

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 ، دوره هفتم - شماره 1

مطالعات حقوق عمومی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399- شماره24
 • وابسته به :
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پژوهش ملل

 • آخرین شماره :
  خرداد 1399 - شماره 53
 • وابسته به :
  سحر کریمی

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، سال یازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  Spring 2020, Volume 2 - Number 4
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

Entrepreneurship Research

 • آخرین شماره :
  May 2007, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  Tehran University, Faculty of Entrepreneurship

مطالعات حقوق انرژی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 11

Natural Environment Change

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2017, Volume 3 - Number 1

DESERT

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2020, Volume 25 - Number 1

سیاستگذاری عمومی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره ششم - شماره 1

Contemporary Islamic studies

 • آخرین شماره :
  Summer & Autumn 2020, Volume 2 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران