Skip to main content

پژوهش در توانبخشی ورزشی

این نشریه از تاریخ 1392/01/04 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
تربیت بدنی
ناشر
دانشگاه بوعلی سینا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2383-1464
e-ISSN
2383-1472
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه بوعلی سینا
تلفن
38291129(081)
دورنگار
38291276(081)
آدرس اینترنتی
https://rsr.basu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول
دکتر مهرداد عنبریان
سر دبیر
دکتر علی یلفانی
هیئت تحریریه
دکتر منصور صاحب الزمانی-دکترحسن دانشمندی-دکتر نادر رهنما-دکتر رضا رجبی-دکتر وحید ذوالاکتاف-دکتر صدیقه کهریزی- دکتر علی یلفانی-دکتر مهرداد عنبریان-دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی- فرزاد ناظم- مهندس صفانه صادقیان
مدیر اجرایی
مهندس صفانه صادقیان
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
زهرا رئیسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
journal_tava@basu.ac.ir
آدرس
همدان ، میدان پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشردانشگاه، دفتر نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
تاریخ ثبت در پایگاه
1394/02/03