Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1397/09/06 دارای رتبه ب (حوزه علمیه) می‌باشد.
ناشر
پژوهشگاه قرآن و حدیث
عنوان انگلیسی
Moral Studies
p-ISSN
2476-3640
تلفن
37176537(025)
دورنگار
37176560(025)
آدرس اینترنتی
http://ethics.riqh.ac.ir
مدیر مسئول
دکتر هادی صادقی
سر دبیر
دکتر هادی صادقی
هیئت تحریریه
دکتر علیرضا آل بویه؛ دکتر عباس پسندیده؛ دکتر محسن جوادی؛ دکتر محمد‌تقی سبحانی‌نیا؛ دکتر حمید شهریاری؛ دکتر احد فرامرز قراملکی؛ دکتر محمد لگنهاوسن
مدیر اجرایی
دکتر محمد امین خوانساری
پست الکترونیک
ethics@riqh.ac.ir
آدرس
قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از شهرک جهاد، پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده اخلاق و روانشناسی)
صندوق پستی
37148-54913