Skip to main content

مطالعات هنر و فرهنگ

دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران
عنوان قبلی
e-ISSN
2538-4937
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
آدرس اینترنتی
http://irijournals.com/journals/arts
مدیر مسئول
سر دبیر
پژمان دادخواه
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/25