Skip to main content

مطالعات هنر و فرهنگ

دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران
e-ISSN
2538-4937
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
آدرس اینترنتی
http://irijournals.com/journals/arts
مدیر مسئول
سر دبیر
پژمان دادخواه
هیئت تحریریه
دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر مهناز نوروزی، دکتر لیلا کریمی فرد، دکتر رحمت امینی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/25