Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1383/08/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه الف (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
تربیت بدنی
ناشر
دانشگاه خوارزمی تهران
عنوان قبلی
علوم حرکتی و ورزش
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2252-0716
e-ISSN
27169855
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه خوارزمی
تلفن
22269545(021)
دورنگار
22269547(021)
آدرس اینترنتی
https://jrsm.khu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی تهران
مدیر مسئول
محمد رضا دهخدا
سر دبیر
عباس بهرام
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
movementscince@yahoo.com
آدرس
تهران، بلوار میرداماد، رازان جنوبی، مجموعه ورزشی شهید کشوری، نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/07/14