Skip to main content

چیستا

دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
قطع
مجله ای
دوره انتشار
ماهنامه
تلفن
678581-021
دورنگار
66741059 (021)
آدرس اینترنتی
www.tchissta.com
صاحب امتیاز
پرویز ملک پور
مدیر مسئول
پرویز ملک پور
سر دبیر
پرویز شهریاری
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
صندوق پستي: شماره593/13145به نام آقاي پرويز ملك پور
صندوق پستی
تهران، 593-13145
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/11/10