Skip to main content
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
قطع
وزیری
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
محمود وحید زاده دستگردی
تلفن
750698
صاحب امتیاز
محمود وحید زاده دستگردی
مدیر مسئول
سر دبیر
محمد وحید دستگردی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
خیابان کوروش کبیر- باغ صبا -خیابان سلیم
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/11/30
وضعیت انتشار
توقف انتشار