Skip to main content

توسعه فضاهای پیراشهری

دسته بندی موضوعی
جغرافیا
عنوان قبلی
p-ISSN
2676-4164
e-ISSN
2676-4172
وابسته به
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تلفن
09032941525
آدرس اینترنتی
http://www.jpusd.ir
مدیر مسئول
دکتر حسن افراخته
سر دبیر
دکتر حسن افراخته
هیئت تحریریه
دکتر حسن افراخته؛ دکتر محمود جمعه پور؛ دکتر زهرا بیگم حجازی زاده؛ دکتر وحید ریاحی؛ دکتر محسن شاطریان؛ دکتر محمدتقی شیخی؛ دکتر فرشاد مؤمنی؛ دکتر علی اکبر عنابستانی؛ دکتر نصرالله مولائی هشجین
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
فرهاد جوان
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jpusd@yahoo.com
آدرس
تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، طبقه چهارم، دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/09/06