Skip to main content

زبان و علوم قرآن

متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
عنوان قبلی
p-ISSN
1681-8784
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
3334293(0611)
دورنگار
3334293(0611)
مدیر مسئول
دکتر محمود شکیب انصاری
سر دبیر
دکتر محمود شکیب انصاری
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
اهواز - شهر دانشگاهی
صندوق پستی
186- 61355
تاریخ ثبت در پایگاه
1384/08/17