Skip to main content

پویش در آموزش علوم انسانی

این نشریه از تاریخ 1398/08/19 دارای رتبه علمی-ترویجی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگیان
آدرس اینترنتی
http://humanities.cfu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
دکتر علی بلاغی
سر دبیر
دکتر محمدرضا پاشایی
هیئت تحریریه
دکتر حسین خنیفر؛ دکتر امید مجد؛ دکتر علی باقر طاهر نیا؛ دکتر طاهر روشندل؛ دکتر تیمور مالمیر؛ دکتر علی بلاغی؛ دکتر هادی دهقانی یزدلی؛ دکتر هدایت الله تقی زاده؛ دکتر علی اکبر کمالی نهاد؛ دکتر محمدرضا دهدست؛ دکتر محمدرضا پاشایی؛ دکتر محمد رضا فتحی؛ دکتر احمد ابوحمزه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر زهرا هادیان
ویراستار فارسی
دکتر حیدر قمری؛ دکتر محمدرضا پاشایی
ویراستار انگلیسی
محمد واشقانی
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/06/02