Skip to main content
دسته بندی موضوعی
تاریخ
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
09127253982
آدرس اینترنتی
http://pezhvakzanan.ir
صاحب امتیاز
دکتر فايزه توکلی
مدیر مسئول
دکتر فائزه توکلی
سر دبیر
دکتر منصوره اتحادیه
هیئت تحریریه
دکتر منصوره اتحادیه؛ دکتر ژاله آموزگار؛ دکتر شیرین احمدنیا؛ دکتر شهلا اعزازی؛ دکتر صفورا برومند؛ دکتر پروین ترکمنی‌آذر؛ دکتر سهیلا ترابی فارسانی؛ دکتر شکوه‌السادات حسینی؛ دکتر عبدالرحمن حسنی فر؛ دکتر داریوش رحمانیان کوشککی؛ دکتر مریم صانع‌پور؛ دکتر مریم عاملی رضایی؛ دکتر سیمین فصیحی؛ دکتر روح انگیز کراچی؛ دکتر علیرضا ملایی توانی؛ دکتر الهام ملک زاده؛ دکتر سیروس نصرالله زاده؛ دکتر بهاره نصیری؛ دکتر حسینعلی نوذری
مدیر اجرایی
دکتر ندا رسولی
پست الکترونیک
sharareh_sh50@yahoo.com
آدرس
تهران برج های سه قلو ونک دفتر مطالعه و تحقیق زنان
محل نشر
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1400/09/04