Skip to main content
ناشر
دانشگاه ایلام
e-ISSN
2980-857X
تلفن
09189429021
آدرس اینترنتی
https://jer.ilam.ac.ir
مدیر مسئول
دکتر همایون مرادنژادی
سر دبیر
دکتر سیدمحمد مقیمی
هیئت تحریریه
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر ناصر شاهنوشی؛ دکتر یداله مهرعلی زاده؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر رضا سپهوند؛ دکتر همایون مرادنژادی؛ دکتر سید مصطفی رضوی؛ دکتر مرتضی اکبری؛ دکتر حسین مهدی‌زاده؛ دکتر نعمت اله شیری
مدیر اجرایی
دکتر نعمت اله شیری
پست الکترونیک
Jer@ilam.ac.ir