Skip to main content
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
قطع
وزیری
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
حکمت امیری
تلفن
09150874680
آدرس اینترنتی
https://payashahr.ir
صاحب امتیاز
حکمت امیری
مدیر مسئول
حکمت امیری
سر دبیر
حکمت امیری
مدیر اجرایی
مجید اسماعیل زاده
مدیر داخلی
عاطفه میرزایی
ویراستار فارسی
رضا قاسمی
آدرس
خراسان شمالی -- بجنورد
تاریخ ثبت در پایگاه
1402/07/13