Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عنوان قبلی
ادبیات فارسی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-8698
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
تلفن
32552677(046)
دورنگار
32552677(046)
آدرس اینترنتی
http://baharestan.iaukhoy.ac.ir
صاحب امتیاز
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی
مدیر مسئول
شهریار حسن زاده
سر دبیر
علیرضا مظفری تازه کندی
هیئت تحریریه
احمد شوقی نوبر؛ ناصر علیزاده؛ احمد فرشبافیان صافی؛ سعید قره آغاجلو؛ سعیدالله قره بگلو؛ فاطمه مدرسی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
خداویردی عباس زاده
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
literature@laukhoy.ac.ir
آدرس
استان آذربایجانغربی، خوی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دفتر فصلنامه بهارستان سخن
صندوق پستی
58135-175
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/07/16