Skip to main content
آدرس :
همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا
تلفن :
081-38381601
درباره ناشر
شوراي گسترش آموزش عالي در نود و چهارمين جلسه خود در مورخ 6/9/1352 مجوز تاسيس دانشگاه بوعلي سينا در همدان را تصويب نمود كه پس از آن در سال 1353 تاسيس و فعاليت آموزشی خود را در سال 1355 با پذيرش حدود 200 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلی كاردانی تا كارشناسی ارشد در چهار مجتمع گسترش کشاورزی، علوم تندرستی، و علوم محیط زیست و علوم آموزشی آغاز نمود.
آدرس اینترنتی
http://www.basu.ac.ir/Home.aspx
پست الکترونیک

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1401 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های باستان شناسی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1401 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا همدان

پژوهشنامه انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1401 - شماره 43

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشنامه نهج البلاغه

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400- شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه بو علی سینا

دعا پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا