Skip to main content

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی بر اساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

محور اصلی این تحقیق،بررسی تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری)مدیریت ارتباط با مشتری(بر رضایت مشتریان مشتریان با استفاده از مدل کیفیت خدمات(سرکوال)،می‌باشد. در این تحقیق،ابتدا مفاهیم رضایت مشتری و رویکرد«مدیریت ارتباط با مشتری»با استناد به مقالات و پژوهشهای معتبر بررسی شد،سپس با استفاده از مدل سرکوال معیارهای مناسب‌ برای سنجش کیفیت خدمات به‌منظور اندازه‌گیری رضایت مشتریان تنظیم شده است.اصلاحات‌ لازم در این فهرست،از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت.بر مبنای‌ معیارها و برای بررسی کاربرد عینی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت تجارت الکترونیک‌ پارسیان،پرسشنامه وشیوه پیمایش مناسب طراحی گردید،با استفاده از روشهای آمار تحلیلی، سنجش اعتبار پاسخ پرسشها و فرضیه‌های تحقیق صورت گرفته است.در پایان،نتایج تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان و رتبه‌بندی تاثیر متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین منافع حاصل از کاربرد آن‌ ارائه شده است و پیشنهادهایی براساس نتایج و ادبیات تحقیق ارائه گردید.

کلیدواژه ها : مدیریت ارتباط با مشتری ،رضایت مشتری ،مدل کیفیت خدمات(سرکوال) ،تجارت الکترونیک

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.