Skip to main content
Address :
قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه شماره 2، فرعی اول سمت چپ، انجمن های علمی حوزه  
Tel :
About publisher
انجمن مطالعات سیاسی در بهمن 1383 به همت جمعی از اساتید علوم سیاسی که از دانش آموختگان دانشگاهی – حوزوی می باشند تأسیس شد. این انجمن تا کنون توانسته است بیش از 250 عضو را جذب نماید که بیش از 230 نفر از آنها از اعضای پیوسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطح دکتری و سطوح عالی حوزوی هستند.
Web address
http://www.psas.ir/
Email

سیاست متعالیه

  • Latest issue :
    تابستان 1401 - شماره 37
  • Company :
    انجمن مطالعات سیاسی حوزه