Skip to main content
Address :
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۸
Tel :
02188338952
About publisher
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و ساختارهای علمی موجود درصدد است تا زمینه های لازم برای گسترش دانش های مربوط به حوزه فرهنگ و ارتباطات را در جامعه ایران فراهم سازد. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است: اهداف انجمن: ـ ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ساختارهای معرفتی لازم جهت گسترش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور ـ کمک به شکل گیری و تقویت اجتماع علمی در دو حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ـ ایجاد روابط بین انجمنی با انجمن های علمی داخلی و انجمن های علمی خارجی مرتبط ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم به منظور ایجاد ارتباط نزدیک با جامعه ـ ارتباط با ارکان سیاست گذاری نظام در حوزه های فرهنگ و ارتباطات سیاست های انجمن ـ تقویت ساختارهای معرفتی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور ـ تقویت اجتماع علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ـ تقویت روابط بین انجمنی ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم ـ دیده بانی حوزه فرهنگ و ایفای نقش در سیاستگذاری ها انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بنا بر فعالیت¬های خود کمیته¬های آموزش و پژوهش، کمیته انتشارات، کمیته آمار و اطلاعات، کمیته پذیرش و روابط عمومی، کمیته نشست¬های علمی و گروه های تخصصی را تشکیل داده است. از جمله مهمترین فعالیت این انجمن انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات فرهنگی و ارتباطات» می باشد.
Web address
http://www.iaocsc.ir
Email
info@iaocsc.ir

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 69
 • Company :
  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

جامعه، فرهنگ و رسانه

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 45
 • Company :
  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات