Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه روایت دوم شخص در «داستان های شهر جنگی»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 27 تا 50)

شـیوة روایـت دوم شـخص ، یکـی از انـواع کمتـر شـناخته شـده و کـم کـاربرد روایـت اسـت کـه کارکردهـای خاصـی در خلـق فـضا و القـای معـانی داشـته اسـت . حبیــب احمــدزاده در ســه داســتان از مجموعـة «داســتانهــای شــهر جنگــی » بــه نــامهــای «پــر عقــاب»، «چتــری بــرای کــارگردان» و «اگــر دریــاقلی نبــود»، از روایــت دوم شــخص بهــره گرفتــه اســت . در پــژوهش حاضــر، ایــن ســه داســتان، در دو بخــش فرم (شـکل ) و کـارکرد، تحلیـل و بررسـی شـده اسـت . نتـایج بـه دسـت آمـده نـشان می دهد کـه در هـر سـه داسـتان، از نـوع دوم ایـن شـیوة روایـت کـه راوی آن مجـزا از مخاطــب اســت ، بهــره بــرده شــده اســت . از میــان ایــن ســه داســتان، «پــر عقــاب »، هــم از نظــر فــرم و هــم کارکردهــای معنــایی ، موفــق تــر بــوده و توانــایی نویــسنده را به نمـایش گذاشـته اسـت . نتـایج بـه دسـت آمـده، نـشان مـی دهـد کـه احمـدزاده در این داستان از کارکردهای بدیع روایت دوم شخص ، بهرة بسیاری برده است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.