Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 313 تا 320)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،حرمت خود

کلید واژه های ماشینی : بررسی شاخصهای روان‌سنجی مقیاس حرمت، حرمت، قابلیت اعتماد مقیاس حرمت، روزنبرگ، قابلیت اعتماد، اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس، اسمیت، مقیاس حرمت، بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت، اعتبار

هدف این پژوهش،بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس حرمت خود روزنبرگ (RSES) بود.بدین منظور،یک گروه نمونه با حجم 185 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز،به طور تصادفی انتخاب شد.آزمودنیها به‌ فهرستهای حرمت خود روزنبرگ،حرمت خود کوپر اسمیت (SEI) و دو زیرمقیاس افسردگی و اضطراب از فهرست تجدید نظر شدهء 90 سؤالی‌ (Scle-90-R) پاسخ دادند.قابلیت اعتماد پرسشنامهء حرمت خود روزنبرگ از طریق سه روش آلفای کرونباخ،بازآزمایی و دو نیمه کردن‌ مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب به ترتیب 69/0،78/0 و 68/0 بودند. اعتبار همزمان این پرسشنامه نیز با به کارگیری مقیاس حرمت خود (SEI) و زیرمقیاسهای افسردگی و اضطراب،برآورد شد و بین حرمت‌ خود روزنبرگ و حرمت خود کوپر اسمیت همبستگی مثبت معنادار (61/0)و بین حرمت خود با اضطراب(43/0-)و افسردگی(54/0-)، همبستگی منفی معنادار به دست آمد.نتیجه این که قابلیت اعتماد و اعتبار نسخه فارسی مقیاس حرمت خود روزنبرگ بالنسبه مناسب است. اما پیشنهاد می‌شود که ساختار عاملی این ابزار مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ‌ Self-esteem Scale THe Preliminary Study of Validity and Reliability of Rosenberg,s دکتر نواله محمدی دانشگاه شیرازچکیده هدف این پژوهش،بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس حرمت خود روزنبرگ (RSES) بود. در مجموع،نتایج تحقیقات مختلف(ویس،2002؛فون‌ و هرزبرگ،2003؛وایت ساید-منسل و کرویان،2003؛ هوچیان،2003؛گرینبرگر،چن،دمیتریوا و فراگیا،2003) قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ را مورد تأیید قرار داده‌اند. نتایج این تحقیقات و دیگر پژوهشهایی را که دربارهء شاخصهای روانسنجی مقیاس حرمت خود روزنبرگ به دست آمده‌اند،می‌توان به صورت زیر خلاصه‌ کرد: -برخی از پژوهشها،یک بعدی بودن این مقیاس را مورد تأیید قرار داده‌اند(برین و ادوارد،1985؛سانتوز و مایا، 2004). همچنین،پالمن و آلیک(2000)نشان داده‌اند که‌ همبستگیهای حرمت خود روزنبرگ با ویژگیهایی مانند افسردگی(59/0-)و مقیاس خودپنداشت آشکار2(41/0)، اضطراب(42/0) خصومت‌3(39/0-)،نورزگرایی‌4(59/0-) و برونگرایی‌5(31/0)،نشانگر اعتبار مناسب این ابزار هستند. یافته‌ها در این پژوهش به منظور بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ نخست از روش بازآزمایی‌ استفاده شد. از آنجا که یکی از هدفهای این پژوهش بررسی اعتبار همزمان مقیاس حرمت خود کلی روزنبرگ بود از زیرمقیاسهای افسردگی و اضطراب مقیاس تجدید نظر شده‌ 90 سؤالی(یوسفی و حسین چاری،1381)و همچنین مقیاس‌ حرمت خود کوپر اسمیت(1987)استفاده شد. هرچند نتایج‌ تحقیقات متعددی(ویس،2002؛فون و هرزبرگ،2003؛ وایت ساید-منسل و کرویان،2003؛هوجیان،2003 و گرینبرگر،چن،دمتریوا و فراگیا،2003؛روزنبرگ،1979؛ روزنبرگ و همکاران،1995)میزان قابلیت اعتماد این‌ مقیاس را بیشتر برآورد کرده‌اند،با استناد به مقادیر بالای‌ قابلیت اعتماد بازآزمایی که بین 73/0 تا 77/0 دامنه دارد و با توجه به تعداد کم سؤالهای این ابزار (10 سؤال)می‌توان گفت که به طور کلی مقیاس حرمت‌ خود روزنبرگ از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.