Skip to main content
فهرست مقالات

شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای لیگ برتر والیبال ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 15 تا 32)

کلیدواژه ها :

ارزیابی عملکرد ،سرمربی والیبال ،مهارت‌های اجتماعی- ارتباطی ،مدیریت تیم ،مهارت‌های روان‌شناختی و فنی

کلید واژه های ماشینی : لیگ برتر والیبال ایران ، مربیان لیگ برتر والیبال ایران ، ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر ، عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ، مربی ، سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران ، ارزیابی عملکرد سرمربیان ، مربیان ، شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان ، سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر

هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمربیان و مربیان (24نفر) و ورزشکاران (144نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران سال (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، 138 نفر (82 درصد) در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد سرمربیان والیبال بود که در یک مصاحبه نیمه هدایت شده با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی تنظیم گردید. ضمنا 18 نفر از اساتید صاحب‌نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (93/0 =α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده شاخص حذف شدند و 31شاخص باقیمانده در شش عامل مدیریت تیم، روابط حرفه‌ای، مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی، مهارت‌های روان‌شناختی، عامل سابقه و تجربه و مهارت‌های فنی، با ارزش ویژه بزرگ‌تر از 1 طبقه‌بندی گردید. از دیدگاه پاسخ‌دهندگان به ترتیب عامل‌های مهارت‌های اجتماعی- ارتباطی، مدیریت تیم، مهارت‌های روان‌شناختی، مهارت‌های فنی، روابط حرفه‌ای و سابقه و تجربه ورزشی، مهم‌ترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان شناخته شد و همچنین شاخص‌ ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه در اولویت اول و شاخص ارتباط با اصحاب رسانه در آخرین اولویت قرار داشتند. بنابراین، با توجه به اولویت بالای عامل مهارت‌های اجتماعی- ارتباطی و عامل مدیریت تیم، ارزیابی این مهارت‌ها برای سرمربیان بسیار ضروری است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران عوامل ردیف شاخص‌های پرسشنامه انحراف استاندارد± میانگین بار عاملی ضریب آلفا واریانس تبیین شده مدیریت تیم 1 ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه 81/0±26/4 750/0 84% 09/35 2 ثبات رأی در تصمیم‌گیری 95/0±93/3 748/0 3 هدف‌گزینی برای هر ورزشکار و کل تیم 89/0±93/3 682/0 4 تعیین شرح وظایف ورزشکاران 84/0±98/3 556/0 5 توانایی کنترل مسائل حاشیه‌ای تیم 97/0±06/4 512/0 6 داشتن برنامه‌ریزی مناسب در فصل مسابقه و فصل استراحت 95/0±10/4 490/0 روابط حرفه‌ای 7 سخت کوشی و اعتماد به‌نفس در مربیگری 06/1±83/3 829/0 77% 01/14 8 توانایی مصاحبه و بیان مسائل یا گزارش‌های والیبال 01/1±99/3 678/0 9 وضعیت ظاهری مناسب 96/0±10/4 669/0 10 ارتباط با اصحاب رسانه 96/0±51/3 507/0 11 ارتباط با مدیران و مسئولین باشگاه 98/0±99/3 487/0 مهارت‌های اجتماعی – ارتباطی 12 رفتار مؤدبانه و محترمانه با ورزشکاران تیم 04/1±64/3 690/0 74% 09/6 13 داشتن رابطه دوستانه با بازیکنان در خارج از تیم 85/0±10/4 631/0 14 احترام به مربیان تیم مقابل 79/0±18/4 621/0 15 احترام نسبت به داوران 93/0±96/3 572/0 مهارت‌های روان‌شناختی 16 توانایی انتقال نکات فنی به ورزشکاران 05/1±76/3 715/0 83% 77/5 17 ایجاد انگیزه در ورزشکاران و حفظ آن 87/0±20/4 693/0 18 بازسازی روانی و کنترل استرس بازیکنان (قبل و حین مسابقه) 09/1±99/3 688/0 19 توانایی استفاده از پاداش و تنبیه در مواقع لازم 98/0±99/3 592/0 20 استفاده از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های متناسب برای هر بازی 85/0±77/3 507/0 21 توانایی آنالیز تاکتیک‌های والیبال 93/0±04/4 486/0 تجربه و سابقه ورزشی 22 درجه مربیگری 81/0±13/4 722/0 66% 53/3 23 سابقه کسب عنوان در باشگاه‌ها 98/0±12/4 673/0 24 سابقه عضویت در تیم‌های ملی و باشگاهی 02/1±54/3 621/0 25 اجرای تاکتیک‌های والیبال در تمرینات 01/1±58/3 407/0 مهارت‌های فنی 26 توانایی آموزش تکنیک‌های والیبال به ورزشکاران 04/1±49/3 702/0 81% 34/3 27 خلاقیت و ابتکار در برنامه‌های تمرینی 94/0±96/3 698/0 28 توانایی جذب و انتخاب بازیکنان مناسب برای تیم 79/0±17/4 579/0 29 قاطعیت و صداقت 02/1±78/3 534/0 30 نشان دادن ضعف‌ها و قوت‌های بازیکنان به شیوه درست 95/0±89/3 488/0 31 تربیت و معرفی ورزشکاران شاخص (بازیکن سازی) 86/0±12/4 463/0 آزمون KMO جهت متناسب بودن اندازه نمونه 7/88 آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل ها P≤ 001/0 ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامةشاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان 93% بر اساس یافته‌های توصیفی، از دیدگاه پاسخ‌دهندگان مهم‌ترین عامل ارزیابی عملکرد سرمربیان، عامل مهارت‌های اجتماعی – ارتباطی آنان است (65/0±06/4) و کم‌اهمیت‌ترین عامل مربوط به عامل تجربه و سابقه ورزشی بود (69/0±66/3)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)