Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه پاسخ های نظری و نتایج تجربی تخصیص عایدی حاصل از بازی های همکارانه

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 117 تا 131)

چکیده:

بخش وسيعي از انتخاب هاي افراد در بستر بازي هاي همكارانه و كارهاي گروهي شكل مي گيرد و تقسيم عايديِ حاصل از اين گونه ائتلاف ها از اهميت بسياري برخوردار است. با توجه به اين كه چهارچوب كلي تخصيص عايدي در اين نوع بازي ها با بازي هاي غيرهمكارانه (همچون فعاليت هاي رقابتي) متفاوت است، راه حل هاي متنوعي در مطالعات نظريه بازي ها براي اين منظور ارائه شده است. هدف اين مطالعه اولاً مقايسه پاسخ اين شيوه ها با پاسخ هاي به دست آمده از افراد پرسش شده در اين پژوهش و ثانياً سنجش ميزان منصفانه بودن راه حل هاي نظري پيش گفته با درك افراد از تخصيص عايدي منصفانه است. يافته هاي مقاله نيز حاكي از آن است كه به ترتيب پاسخ «نوكلئوس» و تخصيص «مساوات طلبانه» بيش ترين قرابت را با انتخاب افراد در تخصيص عايدي حاصل از بازي همكارانه دارند. افزون بر اين، از نظر منصفانه بودن پاسخ ها نيز به ترتيب راه حل هاي «نوكلئوس»، «مساوات طلبانه»، و «ارزش شپلي» از ديد افراد راه حلي منصفانه قلمداد مي شوند.

خلاصه ماشینی:

"نکتة مهم در این بازی ها آن است که تشکیل ائتلاف و نیز موافقت بازیکنان برای انجـام نوعی همکاری همة ماجرا نیست ؛ گرچه در بسیاری از مطالعات مربوط به شـرایط تشـکیل همکاری میان دو یا چند بازیکن ، بر تفاوت عایـدی بـازی هـای همکارانـه و غیرهمکارانـه تمرکز شده است ، اما به نظر می رسد موضوعی که به همین میـزان اهمیـت دارد تخصـیص عایدی حاصل از همکاری بین بازیکنان آن گروه است . گرچه با توجه به مطالب پیش گفته ، و وجود تعدد در نـوع پاسـخ بـه مسـئلة تسـهیم و شکل گیری همکاری ، می توان ادعا کرد که فقط یک پاسخ نهایی و قانع کننده در این حـوزه وجود ندارد (٢٠٠٢ ,Cochinard) اما آن چه می تواند جالب باشد مقایسـة ایـن پاسـخ هـا، و اصول موضوعة به کارگرفته شده در آن ها، با انتخاب واقعی افراد است . شیوة تقسیم عایدی به ترتیب فراوانی شیوة مدنظر در نوع تخصیص عایدی ردیف بین افراد پاسخ های به دست آمده از منصفانه در بازی همکارانه («پاسخ گو»، «ب »، «الف ») پرسش نامه 1 پاسخ مبتنی برارزش شپلی (٤، ٥، ٤، ٣، و ٥) ١٤ (١٩درصد) ٢ پاسخ نوکلئوس (٥، ٤، و٣) ٢٨ (٣٨درصد) ٣ پاسخ مساوات طلبانه (٤، ٤، و ٤) ٢٠ (٢٧درصد) ٤ سایر پاسخ ها - ١٠ (١٣درصد) مجموع 72 ٢٨ مورد، معادل ٣٨ درصد ٠ ൒پاسخ گوݔ൒٥ (با توجه به هم پوشانی این ٥ پاسخ هسته ٠ ൒ݔ൒٤ جواب با پاسخ نوکلئوس ، ب ٠ ൒الف ݔ൒٣ فراوانی این راه حل قابل مقایسه با سایر موارد نیست ) ٣."

کلیدواژه ها:

انصاف ،نظریه بازی ها ،اقتصاد رفتاری ،بازی همکارانه ،نوکلیوس ،ارزش شپلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.