Skip to main content
فهرست مقالات

اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 53 تا 72)

لیگامان صلیبی قدامی (ACL) یکی از پر آسیب­ترین لیگامان­های زانو است. تفاوت های بیومکانیکی و عصبی-عضلانی تنه و اندامتحتانی طی اعمال ورزشی، محتمل ترین دلیل اختلاف قابل توجه نرخ بالای شیوع آسیب غیربرخوردی ACL در زنان به نسبت مردان است. هدف این تحقیق ارزیابی اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه شامل فلکشن رو به جلو و فلکشن جانبی در زنان ورزشکار با نقص کنترل عصبی-عضلانی تنه به­منظور پیشگیری از آسیب ACL . 22 زن ورزشکار به­طور تصادفی به دو گروه تمرینی (11 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرینی، تمرینات ثبات مرکزی را طی شش هفته انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرین خاصی انجام ندادند. سینماتیک تنه در پیش­آزمون و پس­آزمون طی فرود تک­پا، با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت ارزیابی شد. میزان فلکشن تنه در گروه تمرینی پس از شش هفته تمرین افزایش معنی­داری پیدا کرد (از 20/08 تا 27/67 درجه)، اما در میزان فلکشن جانبی تنه کاهش معنی­داری مشاهده نشد (P= 0/314). در تحقیق حاضر در گروه تمرینی، میزان فلکشن رو به جلو به­طور معنی­داری افزایش یافت. می‌توان این‌گونه بیان کرد که تمرینات ثبات مرکزی استفاده­شده در تحقیق حاضر با افزایش ثبات ناحیه مرکزی بدن، احتمالا استراتژی فراخوانی عضلات این ناحیه را بهبود داده است؛ از این رو با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که شش هفته تمرینات ثبات مرکزی در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه می‌تواند به کاهش عوامل خطر قابل تعدیل آسیب ACL نظیر برخی عوامل بیومکانیکی و عصبی-عضلانی منجر شود.

خلاصه ماشینی:

"میتوان این گونه بیان کرد که تمرینات ثبات مرکزی استفاده شده در تحقیق حاضر با افزایش ثبات ناحیۀ مرکزی بدن ، احتمالا استراتژی فراخوانی عضلات این ناحیه را بهبود داده است ؛ از این رو با توجه به نتایج این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که شش هفته تمرینات ثبات مرکزی در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه میتواند به کاهش عوامل خطر قابل تعدیل آسیب ACL نظیر برخی عوامل بیومکانیکی و عصبی-عضلانی منجر شود. به نظر میرسد ممکن است این تناقض به دلیل اجرا نکردن غربالگری، تعداد کم هفته های تمرینی و متفاوت بودن رشته های ورزشی آزمودنیها باشد؛ از این رو با توجه به مطالب گفته شده ، سعی محققان در این مطالعه آن است تا اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی را بر سینماتیک تنۀ زنان ورزشکار با نقص کنترل عصبی-عضلانی تنه طی عمل فرود تک پا بررسی کند. مقایسۀ میزان فلکشن رو به جلو تنه طی فرود تک پا در قبل و بعد از تمرینات بین گروه های تحقیق بحث و نتیجه گیری هدف این مطالعه بررسی اثر یک برنامۀ تمرینی ثباتی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه بود. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes. Effectiveness of a Neuromuscular and Proprioceptive Training Program in Preventing Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female Athletes: 2-Year Follow-up."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.