Skip to main content
فهرست مقالات

و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور tqm ارتباط

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 151 تا 166)

کلیدواژه ها :

اثربخشی ،کیفیت ،بهره وری ،تضمین کیفیت ،حوزه های ستادی سازمان های ورزش کشور و کارشناسان متخصص

کلید واژه های ماشینی : تربیت‌بدنی و تندرستی وزارت آموزش، معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی، سازمان تربیت‌بدنی معاونت تربیت‌بدنی، TQM، کارکنان، تربیت‌بدنی، مدیریت کیفیت جامع، تربیت‌بدنی معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی، تندرستی وزارت آموزش و پرورش، مدیران

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بنی TQM و اثر بخشی درحوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور است این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آمزوش و پرورش و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است جامعه آماری این تحقیق را 178 نفر از کارشناسان شاغل در این سه حوزه تشکیل دادند که از میان آنها 123 نفر به روش نمونه گیری تصافدی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه که یکی مربوط به TQM و دیگری مربوط به اثر بخشی بود که اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد نظر به کیفی بودن اطلاعات و داده های به دست آمده از آ زمون های ناپارامتری (ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون U من ویتنی) استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش رابطه معنی داری وجود نداشت(P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) شش فرض دیگر به بررسی تفاوت بین اعمال مدیریت TQM و بررسی میزان تفاوت اثر بخشی به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

خلاصه ماشینی:

"معیارهای TQM معیار اول:حمایت و رهبری مدیریت عالی معیار دوم:برنامه‌ریزی راهبردی معیار سوم:تمرکز بر روی مشتری معیار چهارم:شناسایی و آموزش کارکنان معیار پنجم:توانمندسازی(قدرتمندسازی)کارکنان و کار گروهی معیار ششم:اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت معیار هفتم:بیمهء کیفیت معیار هشتم:پیامدهای بهبود کیفیت و بهره‌وری بحث و نتیجه‌گیری در خصوص میانگین امتیازات TQM به دست آمده در سه بخش به قرار زیر است: الف)میانگین امتیاز TQM در سازمان تربیت بدنی برابر 6/86 و انحراف معیار برابر 7/24 است. معیارهای TQM معیار اول:حمایت و رهبری مدیریت عالی با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که حدود 75 درصد افراد سازمان بر این باورند که عدهء کمی از مدیران از فعالیت‌های بهبود کیفیت حمایت می‌کنند. حدود 62 درصد کارشناسان حوزهء معاونت‌ تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش نیز بر این باورند که تعداد بسیار کمی از مدیران از کار گروهی حمایت می‌کنند. در حوزهء معاونت تربیت بدنی و تندرستی‌ وزارت آموزش و پرورش حدود 35 درصد کارشناسان معتقدند که اکثر خدمات برای ارضای‌ نیاز مشتریان طراحی شده و مورد بازنگری قرار گرفته است. با توجه به آمار مشخص شد که حدود 78 درصد کارشناسان‌ سازمان تربیت بدنی بر این باورند که مقدار بسیار ناچیزی بهبود کیفیت در یک یا چند حوزه‌ حاصل شده بوجود آمده است. حدود 57 درصد کارشناسان حوزهء معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش معتقدند که بهبود نسبی در حوزه مشاهده می‌کنند و حدود 50 درصد کارشناسان ادارهء کل تربیت بدنی وزارت علوم بر این باورند که نسبت به گذشته بهبود خوبی در کیفیت و بهره‌وری‌ حاصل شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.