Skip to main content
فهرست مقالات

نقش جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت دسته ی «ب»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (14 صفحه - از 127 تا 140)

کلیدواژه ها :

صفات شخصیت ،جهت گیری مذهبی ،اختلالات شخصیت دسته ی "ب

personality disorders of cluster B ،Personality traits ،Religious Orientation

کلید واژه های ماشینی : پیش‌بینی نشانه‌های اختلال شخصیت ، اختلالات شخصیت ، پیش‌بینی نشانه‌های اختلال شخصیت دستة ، جهت‌گیری مذهبی و صفات ، صفات شخصیت ، توان پیش‌بینی نشانه‌های اختلال شخصیت ، صفات شخصیت در پیش‌بینی ، نتایج تحلیل رگرسیون اختلال شخصیت ، نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی ، اختلال شخصیت ضداجتماعی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت دستة «ب» بود. برای این منظور، تعداد 290 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به وسیلة پرسش نامه «میلون-3»، پرسش نامة کوتاه «شخصیت نئو»، و «مقیاس جهت گیری مذهبی» ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش «تحلیل رگرسیون چندگانه» تحلیل شد. نتایج نشان داد عامل روی آوری به مذهب با اختلالات شخصیت به صورت مثبت همبسته است و توانست نشانه های اختلال شخصیت نمایشی، ضداجتماعی و مرزی را پیش بینی کند. همچنین صفات شخصیت تجربه پذیری، توافق جویی، برون گرایی و روان نژندی با اختلالات شخصیت به صورت متفاوت همبسته بود و توانست نشانه های آنها را پیش بینی کند. جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت با اختلالات شخصیت مرتبط است و می تواند نشانه های اختلال شخصیت را پیش بینی نماید.

خلاصه ماشینی:

"میانگین و انحراف معیار نمره‌های گروه نمونه در اختلالات شخصیت، جهت‌گیری مذهبی و مؤلفه‌های صفات شخصیت متغیر میانگین انحراف معیار نمایشی 63/67 66/28 خودشیفته 05/50 49/23 ضداجتماعی 19/39 97/19 مرزی 64/40 62/18 روی‌آوری به مذهب 72/70 40/9 سازمان‌نایافتگی مذهبی 57/90 24/14 روان‌نژندی 03/28 94/3 برون‌گرایی 32/29 89/3 تجربه‌پذیری 37/25 29/4 توافق‌جویی 77/28 27/4 مسئولیت‌پذیری 15/30 04/4 برای بررسی ارتباط جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت با اختلالات شخصیت از ضریب همبستگی «پیرسون» استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است. E t سطح معناداری روی‌آوری به مذهب 14/0- 21/0 09/2- 037/0 سازمان‌نایافتگی مذهبی 16/0 14/0 31/2 033/0 روان‌نژندی 03/0 44/0 48/0 625/0 برون‌گرایی 02/0- 51/0 36/0- 718/0 تجربه‌پذیری 24/0 42/0 79/3 001/0 توافق‌جویی 26/0 44/0 02/4 001/0 مسئولیت‌پذیری 08/0- 49/0 28/1- 200/0 نتایج جدول 5 نشان می‌دهد که مقادیر بتای مربوط به متغیرهای روی‌آوری به مذهب به صورت منفی، و سازمان‌نایافتگی مذهبی و همچنین تجربه‌پذیری و توافق‌جویی به صورت مثبت معنادار است و توان پیش‌بینی نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی را دارد. E t سطح معناداری روی‌آوری به مذهب 20/0- 14/0 74/2- 010/0 سازمان‌نایافتگی مذهبی 58/0 08/0 72/8 001/0 روان‌نژندی 14/0 30/0 30/2 022/0 برون‌گرایی 11/0- 34/0 50/1- 134/0 تجربه‌پذیری 13/0 26/0 18/2 030/0 توافق‌جویی 12/0- 30/0 86/1- 064/0 مسئولیت‌پذیری 01/0 33/0 23/0 811/0 نتایج جدول 6 نشان می‌دهد که مقادیر بتای مربوط به متغیرهای روی‌آوری به مذهب به صورت منفی، و سازمان‌نایافتگی مذهبی و همچنین روان‌نژندی و تجربه‌پذیری به صورت مثبت معنادار است و توان پیش‌بینی نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی را دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.