Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سطح سرمایه های فکری در ناجا (مطالعه موردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 1 تا 22)

هدف و زمینه: امروزه در شرایط اقتصاد دانش بنیان دارایی های نامشهود به عنوان منبع اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها محسوب می شود. سازمان های موفق آنهایی هستند که از این دارایی ها که بطور عمده نامشهود هستند، بهتر و سریعتر بهره برداری کنند. سرمایه های فکری به عنوان دارایی های نامشهودی که در آینده برای سازمان ارزش خلق می کنند، عاملی توان افزا برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار محسوب می شود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان واحدهای طرح و برنامه ستاد ناجا است که به روش تصادفی ساده تعداد نمونه های دردسترس جامعه انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی سرمایه فکری بونتیس استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که وضعیت هر ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی غیرقابل قبول و نامناسب تشخیص داده شده است، ولی وضعیت سرمایه ارتباطی در وضعیت مناسبی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی کارکنان شامل؛ خلاقیت، مهارت و شایستگی در وضعیت مناسبی قرار دارد. سرمایه سازمانی شامل سیستم ها و رویه ها و پایگاه داده ها در وضعیت مناسبی قرار دارد. سرمایه رابطه ای نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد. علی رغم اینکه در برخی شاخص ها مانند تولید ایده، سیستم جذب، حمایت رویه های سازمان از ایده های جدید و حمایت مدیران، وضعیت سرمایه فکری در حد نامناسبی ارزیابی شده است.

خلاصه ماشینی:

"» هفده سؤال در پرسشنامه تدوین شده است و از نتایج آزمون t و دوجمله ای برای بررسی صحت فرضیه و آزمون واریانس رتبه ای فریدمن برای اولویت گذاری بین شاخص های ابعاد سرمایه فکری استفاده شده است و نتایج زیر حاصل شده است : به ترتیب وضعیت از نظر شاخص های؛ افزایش کارایی در نتیجه شرکت در کارگروهی، مردود داشتن خود برتر بینی برخی کارکنان ، آموزش مهارت ها به افراد تازه وارد، انتقال تجربیات عدم کارایی برخی از کارکنان ، شرکت در بحث های گروهی، لزوم تفکر قبل از اقدام ، خلاقیت و هوش کارکنان ، حمایت سازمان از ارتقا سطح مهارت و تحصیلات / / / / / کارکنان ، حمایت مدیران از ایده های جدید مهارت در انجام امور، رضایت کارکنان از سازمان ، صلاحیت و شایستگی و تشویق به انجام کارگروهی در حد مناسب تشخیص داده شده است . · با توجه به نتایج تحقیق سرمایه فکری از دید کارکنان طرح و برنامه ناجا در سازمان موجود است و در وضعیت مناسبی قرار دارد و این یک فرصت برای سازمان محسوب میشود تا با مدیریت سرمایه های فکری که گام بعدی برای خلق ارزش است آنها را هدایت و در فضای مناسب رشد داده و به تعالی فردی و سازمانی برسد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.