Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی رفتارهای پرخطر و هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 9 تا 28)

کلیدواژه ها :

رفتارهای پرخطر ،هیجان خواهی ،گرایش به اعتیاد ،زنان بزهکار

کلید واژه های ماشینی : رفتارهای پرخطر ، هیجان ، سوء مصرف مواد ، خطر ، میزان گرایش به اعتیاد ، رفتارهای پرخطر و هیجان ، اعتیاد در زنان بزهکار ، مواد مخدر ، زنان بزهکار رابطة معناداری ، تعیین میزان رابطة رفتارهای پرخطر

هزینه های اقتصادی ، مرگ ، خودکشی ، بزه های سنگین و ازدواج های ناموفق بـه نـوعی مربـوط بـه مصـرف و گرایش به مواد اعتیادآور است . همچنین عوارض نامطلوب اجتماعی ، مشکلات رفتاری و روانپزشکی و خطر بیماری های جسمانی مانند ایدز، هپاتیت و. . . در اثر سوء مصرف مـواد افـزایش مـی یابـد. بنـابراین ، پـژوهش حاضر به منظور تعیین میزان رابطة رفتارهای پرخطر و هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکـار انجام شده است . این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع پیمایشی و همبستگی اسـت . جامعة آماری تحقیق ، شامل کلیة زنان بزهکار زندانی شهر تهـران بـوده کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفی ساده ، ١٧٠ نفر (با میانگین سنی ٣٩/٣) انتخاب شدند. پرسش نامة هیجان خواهی ، پرسش نامة رفتارهای پرخطر و گرایش به اعتیاد در افراد با هماهنگی لازم در اختیار زنان بزهکار قـرار گرفتـه و تکمیـل شـد. نتـایج نشان داد که بین میزان هیجان خواهی و شدت و تازگی آن و همچنین بین شدت رفتارهای پرخطر با گـرایش به اعتیاد در زنان بزهکار رابطة معناداری وجود دارد. پس می توان گفت که هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر می توانند میزان گرایش به اعتیاد را در زنان بزهکار پیش بینی کنند. همچنین وجود رفتارهای پرخطر و شدت هیجان خواهی می تواند نقش مهمی در گرایش زنان بزهکار به اعتیاد داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"لذا سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر با میزان گرایش به اعتیاد در زنـان بزهکـار رابطة معناداری وجود دارد؟ پیشینه تحقیق -کـزلاو و رخلینـا ١(٢٠٠١) در بررسـی ١٠٠ معتـاد مـرد و زن ١٣ تـا ٥٠ سـاله ، در خصوص عوامل مستعد کنندة پیش اعتیادی ، به این نتیجه رسید کـه همـة بیمـاران ویژگی های شخصیتی ناهنجار مانند تحریک پذیری بالا برای نشاط ، اختلال عـاطفی پیش رونده مانند کج خلقی ، افسردگی ، بی تفاوتی ، تهییج پـذیری ، اخـتلال عملکـرد روانی اجتماعی ، علایق کاهش یافته ، هیجان غیرعادی ، اختلال کنترل تکانـه ، کـاهش اخلاق و منطق و فراموشی زودگذر را دارند. - هات ٢(٢٠٠٢) در یک مطالعة طولی ، با بررسی رابطة بین ویژگـی هـای شخصـیتی ، هیجان خواهی و تفاوت های جنسی در گرایش به رفتارهـای پرخطـر از جملـه سـوء مصرف مواد و الکل و روابط جنسی بدون ایمنی (در ٢٢ زن و ٢٥ مرد)، آشکار ساخت که توافق پذیری با وجدان گرایی پایین در هر دو جنس و برون گرایـی تنهـا در زنـان ______________________________________________________ 1-Kozlov & Rokhlina 2- Huth هیجان خواه ، نقش به سزایی دارد. بنابراین ، از این ارتباط می توان در شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به سوء مصرف مـواد اسـتفاده ______________________________________________________ 1-Melzer-longe بحث و نتیجه گیری در پژوهش حاضر، رابطة هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر با میزان گرایش به اعتیاد در زنان زندانی بزهکار شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.