Skip to main content
فهرست مقالات

نقش رسانه ها (مطبوعات)در مبارزه با جرایم اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 55 تا 78)

وجود برخی دلایل اعم از اهمیت جرایم اقتصادی ، میزان تاثیرگذاری آن در تمامی امور یـک جامعـه ، وقـوع اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی ، نوپا بودن جرایم اقتصادی کلان در کشور، عدم اطلاع رسانی مناسب در سالیان اخیر و ...، انجام تحقیقی جامع را در جهت مبارزه با این جرایم ضروری نموده است . لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه ها در مبارزه با جرم با تاکید بر جرایم اقتصادی به انجام رسید. پژوهش حاضر، بـا توجـه بـه ماهیت و هدف ، کاربردی واز نظر روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا اسـت . جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش را کلیه مطالب منتشر شده در خصوص جرایم اقتصادی در سال ١٣٩٠ از روزنامـه هـای کیهـان ، آرمـان و دنیـای اقتصاد تشکیل می دهد که تعداد ٤٤٣ مطلب با موضوع جرم اقتصادی به دست آمد.نتـایج تحقیـق نشـان مـی دهد بین جهت گیری رسانه ها و نوع جهت گیری مطالب اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و ایـن امـر بـه منزلة این است که مطالب مطبوعات با جهت گیـری هـای مطالـب اقتصـادی اعـم از مثبـت ، منفـی و خنثـی بـا یکدیگر متفاوت بوده و به صورت یکسان در خصوص مطالب جهت گیری نکرده اند. همچنـین بـین مطالـب اقتصادی جرایم اقتصادی و نقش آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در این راستا، روزنامـة کیهـان بـیش تـرین فراوانی را در نقش «شکل دهی افکار» و روزنامة آرمان بیشترین فراوانی را در «نقش خبری » و روزنامـة دنیـای اقتصاد بیش ترین فراوانی را در نقش نظارتی و بازرسی داشته اند. بنابراین می توان ادعا کرد که مطبوعـات در نقش های خود، نوعی مقابله و مبارزه با جرایم اقتصادی را در نظر داشته اند.

خلاصه ماشینی:

"نتـایج تحقیـق نشـان مـی دهد بین جهت گیری رسانه ها و نوع جهت گیری مطالب اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و ایـن امـر بـه منزلة این است که مطالب مطبوعات با جهت گیـری هـای مطالـب اقتصـادی اعـم از مثبـت ، منفـی و خنثـی بـا یکدیگر متفاوت بوده و به صورت یکسان در خصوص مطالب جهت گیری نکرده اند. با نگاهی به تعداد جـرایم در مطالـب اسـتخراج شـده از مطبوعـات مـورد بررسـی مشخص می شود که ، مطبوعات با تخصیص فضای رسانه ، کارشـناس خبـری و سـایر امکانات در اختیار نسبت به جمع آوری و ارایه مطالب اقدام نموده و با توجه بـه نگـاه این تحقیق به نقش مبارزه رسانه ها با جرایم ، می توان برداشت کـرد کـه رسـانه هـا همراه انگیزه هایی که می توانند از انتشار این مطالب داشته باشند، نوعی نقش مقابله و مبارزه با وقوع این جرایم را با اطلاع رسانی در سطح جامعه بر عهده گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ٩٤/٨ درصد مطالب روزنامه ها دارای تیتر برجسته در صفحه اول و صفحات داخلی آن دارد که این امر نشان دهنـده اهمیت بالای جرایم اقتصادی برای رسانه ها می باشد لذا با توجه به موضوعات و آمـار اشاره شده ، نشان داده شده است که مطبوعات با انتخاب تیترهای برجسته این امـر را که مردم به چه فکر کنند را تداعی کرده و با توجه به موضوع تحقیق ، کـه مبـارزه بـا جرایم اقتصادی می توان نوعی نقش مبارزه با این جرم و عوامل آن متصور بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.