Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلیدواژه ها :

آموزش ،قوانین و مقررات ،رفتار ترافیکی ،کنترل پلیس ،موتورسیکلت سواران

کلید واژه های ماشینی : کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت‌سواران ، موتورسیکلت ، قوانین و مقررات ، رفتار ترافیکی موتورسیکلت‌سواران رابطه ، رفتار ترافیکی موتورسیکلت‌سواران مؤثر ، تصادفات ، کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی ، کنترل پلیس بر رفتار ترافیکی ، تخلفات ، کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت‌سواران تاثیر

هدف این مطالعه ، بررسی عوامل موثر بر کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران در شهرستان خرمآباد است . این تحقیق ، از نوع توصیفی - پیمایشی است و جامعه آماری آن تعداد ٣٢ نفر از کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی به صورت کل شمار و تعداد ٣٢٥ نفر از ٢١٢١ نفر موتورسیکلت سواری است که در سال١٣٩٣ وسیله آنان به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف شده است که با روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند. برای جمع آوری داده از ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین عوامل ٥٧ کنترلی شامل آموزش، کنترل پلیس و قوانین و مقررات با رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران رابطه معناداری وجود دارد، هم چنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد متغیرهای مستقل مورد مطالعه در این تحقیق در پرسش نامه موتورسیکلت سواران حدودا ٧٧درصد و در پرسش نامه کارشناسان راهور حدودا ٨٠درصد تاثیر بر متغیر وابسته را پوشش می دهند.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی در این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران در شهرستان خرم آباد و اولویت بندی آنان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که عوامل مؤثر بر کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران کدام هستند؟ پیشینه و مبانی نظری رحیمی و همکاران (١٣٩١)، در پایان نامه خود به بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در تهران بزرگ در سال ١٣٩٠ پرداخته که نتیجه آن نشان داد که بین فرهنگ سازی ، آموزش ، قوانین و مقررات و ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران از منظر دو جامعه آماری کارشناسان راهور و موتورسیکلت سواران رابطه معناداری وجود دارد که در مجموع هر دو جامعه آماری تحقیق بر این موضوع تاکید داشته اند که مشکل اساسی در ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در زمینه تربیت و فرهنگ سازی است . 311 موتورسواران همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین متغیر وابسته با کلیه متغیرهای مستقل مورد مطالعه ٠٨٨٩=R محاسبه شده است که حاکی از همبستگی بسیار بالا بین متغیرها از منظر کارشناسان تصادفات می باشد و نشان می دهد که متغیرهای مستقل (یعنی آموزش های موتورسواران ، کنترل پلیس بر رفتار ترافیکی موتورسواران و قوانین و مقررات حاکم بر موتورسواری ) با یکدیگر و هم چنین با متغیر وابسته (کنترل رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران ) همبستگی بسیار بالایی دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.