Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل شهروندان به بهره برداری از سیستم حمل ونقل عمومی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 57 تا 84)

کلیدواژه ها :

دسترسی آسان ،ترافیک شهری ،حمل ونقل عمومی ،راحتی سفر ،وقت شناسی

کلید واژه های ماشینی : سیستم حمل‌و‌نقل عمومی ، تمایل شهروندان خرم‌آباد به استفاده ، ترافیک ، میزان تمایل شهروندان خرم‌آباد ، میزان تمایل شهروندان ، شهروندان خرم‌آباد از سیستم حمل‌و‌نقل ، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی شهر خرم‌آباد ، شهر خرم‌آباد ، تمایل شهروندان خرم‌آباد از سیستم ، تأثیر معناداری بر تمایل شهروندان

موضوع تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل شهروندان خرم آباد از سیستم حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد) است، که با هدف ارزیابی میزان تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای عمومی براساس ارزان بودن حمل ونقل عمومی، کاهش ترافیک شهری، میزان وقت شناسی و قابلیت اعتماد به سیستم حمل ونقل عمومی، براساس میزان راحتی سفر با سیستم حمل ونقل عمومی و نیز براساس میزان دسترسی آسان به سیستم حمل ونقل عمومی می باشد. این پژوهش، یک مطالعه کمی مبتنی بر پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه خانوارهای مردم شهر خرم آباد به تعداد 470642نفر می باشد. نمونه مورد مطالعه 400 نفر هستند که به روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته است، که با مرور مبانی نظری و تحقیقات انجام شده و با همکاری استاد راهنما و دیگر متخصصان و کارشناسان در حوزه ترافیک طراحی شد. نتایج به دست آمده از تحلیل آزمون t تک نمونه مستقل نشان داد که ارزان بودن حمل ونقل عمومی تاثیر معناداری بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی نداشت. در ارتباط با مولفه های کاهش ترافیک شهری، وقت شناسی و قابلیت اعتماد، دسترسی به حمل ونقل عمومی بر میزان تمایل شهروندان به استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی تاثیر معناداری داشتند. نتیجه این که با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ارزان بودن وسایل حمل ونقل عمومی، عواملی چون کاهش ترافیک شهری، راحتی سفر، وقت شناسی، قابلیت و میزان دسترسی به حمل ونقل عمومی، بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از این سیستم اثرگذار است.

خلاصه ماشینی:

"١ چکیده موضوع تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل شهروندان خرم آباد از سیستم حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه : شهر خرم آباد) است ، که با هدف ارزیابی میزان تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای عمومی براساس ارزان بودن حمل ونقل عمومی ، کاهش ترافیک شهری ، میزان وقت شناسی و قابلیت اعتماد به سیستم حمل ونقل عمومی ، براساس میزان راحتی سفر با سیستم حمل ونقل عمومی و نیز براساس میزان دسترسی آسان به سیستم حمل ونقل عمومی می باشد. نتیجه این که با توجه به یافته های پژوهش ، می توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ارزان بودن وسایل حمل ونقل عمومی ، عواملی چون کاهش ترافیک شهری ، راحتی سفر، وقت شناسی ، قابلیت و میزان دسترسی به حمل ونقل عمومی ، بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از این سیستم اثرگذار است . به عبارت دیگر با توجه یافته های مذکور، کاهش ٧٨ ترافیک شهری تأثیر معناداری بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی نداشت و فرضیه دوم نیز رد شد. به عبارت دیگر با توجه به نتایج ارائه شده ، راحتی سفر در حمل ونقل عمومی شهری تأثیر معناداری بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی داشت و فرضیه سوم مورد تائید قرار گرفت . به عبارت دیگر کاهش ترافیک شهری تأثیر معناداری بر تمایل شهروندان خرم آباد به استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی ندارد و فرضیه دوم نیز رد می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.