Skip to main content
فهرست مقالات

اثر بخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 32 تا 47)

هدف: بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس در کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز بود. روش: نمونه آماری شامل 40 کودک ) 12 دختر و 28 پسر( از کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز که علائم کمرویی وافسردگی و کاهش عزت نفس داشتند بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی میباشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کمرویی رافی) 1983 (، افسردگی کودکان و نوجوانان بک) 1971 ( و عزت نفس کوپر اسمیت) 1967 ( بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل و کوواریانس چندمتغیری ( ANCOVA) کوواریانس یک متغیری استفاده شد. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت ) ANCOVAM) 12 )جلسه 60 دقیقه ای تحت روش قصه درمانی قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد یافته ها: قصه درمانی بر کاهش کمرویی و افسردگی کودکان تاثیر مثبت دارد؛ همچنین قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و خرده مقیاس های آن که شامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به عنوان عضوی در خانواده و خود تحصیلی کودکان تاثیر مثبت دارد.

خلاصه ماشینی:

"اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز The Present Research Effect of Narrative Therapy on Shyness, Depression and Self-esteem amonge preschool Children of Ahvaz City تاریخ دریافت: 13/10/94 تاریخ پذیرش: 24/11/95 فاطمه لویمی 1 ، سحر صفرزاده 2 Fatemeh Loveimy, Sahar Safarzadeh چکیده هدف: بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس در کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز بود. در تحقیقات مشابه دیگر نیز نشان داده شد که قصه درمانی در کاهش رفتارهای اجتنابی کودکان مقطع پیش دبستانی مؤثر می باشد (& Lombard, 2004 Hosseinabadi, Santgar, Asghari Nekah, 2012 و Rajabzadeh, Alizade, Mousavi& Bayazi, 2011) البته این یافته بطور خاص رفتارهای کمرویی را شامل نمی شود از این رو در برخی قسمت ها یافته ها دارای تناقص می باشند. در تحقیقی دیگر قصه درمانی توسط پژوهشگران بر روی 24 کودک مبتلا به سرطان و تحت شیمی درمانی انجام گرفت و نتایج تحقیق نشان داد این درمان مانند درمانهای دیگر روان شناختی برای درمان اضطراب و اختلال خلق و عادات خواب نامناسب کودکان بخصوص کودکان بیمار می تواند بکار رود و مؤثر است Ajorloo, Barghi Irani & Ali Akbari, 2016)). با توجه به مطالب فوق هدف از Self-Esteem پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات کمرویی و افسردگی و عزت نفس پایین شهرستان اهواز می باشد. نتیجه سوال اصلی در تحقیق حاضر شامل پاسخ به این پرسش بود که آیا قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی دارای این دسته اختلالات تأثیر دارد؟ که طبق یافته های پژوهشی تأیید شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.