Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با استرس شغلی (مطالعه ی موردی: کارکنان ناحیه ١ آموزش و پرورش شهرری)

نویسنده:

(17 صفحه - از 231 تا 247)

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبکهای مدیریت تعارض با استرس شغلی صورت گرفت. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است که با استفاده از تمامشماری ١٥٠ کارمند آموزش و پرورش ناحیه ی ١ شهرری انتخاب و به سئوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج نشان داد؛ بین سبک مدیریت تعارض رقابتی با استرس شغلی رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد. ارتباط بین سبک مدیریت تعارض همکاری با استرس شغلی معنیدار و معکوس است. همچنین در فرضیهی سوم تایید شد که بین سبک مدیریت تعارض مصالحه با استرس شغلی رابطهی معنیدار و مثبت وجود دارد. ارتباط بین سبک مدیریت تعارض اجتناب و استرس شغلی معنیدار و مثبت است. در نهایت بین سبک مدیریت تعارض انطباق با استرس شغلی رابطهی معنی دار و مثبت برقرار است.

کلیدواژه ها:

تعارض ، همکاری ، استرس شغلی ، مدیریت تعارض ، شهرری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.