Skip to main content
فهرست مقالات

سیرتحولی و تاریخی جهانی شدن

نویسنده:

(19 صفحه - از 67 تا 85)

جهانی شدن یکی از مهمترین پدیده های دنیای معاصر است و با تعابیری مثل فشردگی» یکپارچگی. و همگون سازی جهان همراه است. در فرآیند جهان شدن مولفه های زیادی از زندگی با تحولی عمیق روبه رو شده است. برخی از این دگرگونی ها در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی ظاهر شده» و برخی دیگر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رخ داده است. رشد سریع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی شرایط نوینی در جهان ایجاد کرده که با تکیه بر آن میزان کنترل و هدایت جریان های مختلف سیاسی در کنار روابط تعاملی و بین المللی میان کشورها دستخوش تغییر شده است. زندگی در فضای جامعه نوین با در نظر گرفتن شرایط خاص و پیشرفت های علمی و فناورانه» چهره دیگری از جهان ارایه داده است و جهانی شدن در بسترهای زمانی و مکانی متفاوتی شکل گرفته است. با توجه به این موضوع یکی از رویکردهایی که می توان در پاسخگویی به مسئله چیستی مفهوم جهانی شدن پیش گرفت سیر تحول جهانی شدن در بستر زمان و در بستر اندیشه ها است. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم جهانی شدن را در گذر زمان و از نظر تاریخی و مکانی از نظر اندیشمندان مختلف جست و جو کرده و در نهایت به جمع بندی و استخراج رویکردهایی برای تبیین مفهوم جهانی شدن اقدام نمود و این تحقیق رویکردی جامعه شناسانه دارد. با توجه به محتوای مسئلهء این پژوهش بر مباحث کیفی و نظری متمرکز است. در این پژوهش ساختار روش شناسی بر سه محور اساسی استوار است. روش تحقیقء توصیفی- تحلیلی است. از این رو ابتدا یافته ها جمع آوری گردیده و پس از توصیف مطالعات نظری و عملی به تحلیل آن ها پرداخته می شود. روش گردآوری اطلاعات نیزء کتابخانه ای یا اسنادی است و تمامی اطلاعات و داده ها بر اساس مطالعات نظری گردآوری شده تا بر این اساس و با استناد بر آن بتوان به تبیین مسئله پرداخته و از سوی دیگر به قوام مبانی نظری پژوهش افزود و در نهایت نتیجه گیری و استنباط محکم تری حاصل آید.

خلاصه ماشینی:

"این مفهوم، از یک سو جایگزین واژه های متفاوتی اسـت که در علوم اجتماعی با تعاریف مشخص علمی روبه رو هسـتند، اما در زبان عمومی از مرزهای تشـخص خود دور می شوند و از سـوی دیگر، رویکردهای مختلفی که در جهان سیاسـت و فرهنگ وجود دارند، بارهای معنایی خاصی را بر آن می افزایند ( خانیکی، 1392) و یکی از پدیده هایی است که جامعه بشری در حال حاضر با آن مواجه شده است، ابعاد و دامنه های این پدیده آن قدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشری را در عرصه های مختلف علمی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر خود قرار داده است، تا جایی که برخی از صاحبنظران آن را به عنوان بزرگترین و مهم ترین رخداد تاریخ بشری یاد کرده اند ( میرمحمدی، 1381). جهانی شدن همزمان با ظهور بشریت سیر تحولی خود را آغاز کرده است و تا به امروز نیز ادامه دارد و این روند به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت و نه تنها بر زندگی محلی ثاتیر گذار است بلکه برای درک و اهمیت آن باید وجوه مختلف جهانی شدن مثل « همجواری» توجه کرد که باعث می شود رویدادها و حوادث دوردست در تجربه های محلی، نفوذ کنند و آن ها را دگرگون سازند و به صورت کلی می توان گفت که سیر جهانی شدن به سمت به وجود آمدن هویتی جهانی و محلی است که همه بشر خود را از یک دهکده و شهروندی جهانی بدانند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.