Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 43 تا 68)

این پژوهش به تاثیر معنویت بر عملکرد کارکنان سپاه امامرضا علیهالسلام پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، و از آنجا که درپی ارائه تصویری از تاثیر تعمیق معنویت بر عملکرد است، پژوهشی توصیفی است. از طرفی دیگر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش با روش زیرشاخه پیمایشی انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه معنویت و عملکرد کارکنان است. یافتههای این تحقیق، که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و نرمافزار اسپیاساس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت، نشان میدهد که متغیر عملکرد کارکنان با تعمیق معنویت و تمام مولفه‌های آن رابطه مستقیم و معنیداری دارد که شامل اعتقادات، اخلاقیات و عبادات است؛ به این معنا که با افزایش معنویت و مولفههای آن، عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیهالسلام نیز افزایش پیدا میکند؛ همچنین از میان مولفههای تعمیق معنویت، مولفه اعتقادات بیشترین سهم را در پیش‌بینی عملکرد کارکنان دارد. بنابراین چنین نتیجه‌گیری میشود که با افزایش تعمیق معنویت در محیط کار بویژه با تمرکز بر تقویت مولفه اعتقادات، میتوان اشتیاق شغلی و انگیزه درونی کارکنان و در نهایت عملکرد آنان را در سازمانها افزایش داد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.