Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : فارسی، دانشجویان، ادب، حدیقه، اسلامی، گزیدۀ اشعار حدیقۀ سنایی، کتاب، زبان، پیام نور، شاعر

خلاصه ماشینی:

"در تألیف سایر کتابهای«پیام نور» گاهی توضیحات به حدی می‌رسد که دانشجو را به پخته خواری عادت می‌دهد،ولی در این کتاب از بیان معانی ابیاتی که نیاز به بحث بیشتری دارند،خودداری شده است،مانند: 1-{S«نه ز عجز است دیری و زودیش# نه به صبر است خشم و خشنودیش»S} (ص 16) 2-{S«کافتابی که نیست نور دریغ# آبگینه نماید اندر میغ»S} (ص 18) 3-{S«ذکر بر دوستان و کم سخنان# چه شماری به سان پیرزنان»S} (ص 19) 4-{S«قایل او بس تو گنگ باش و مگوی# طالب او بس تو لنگ باش و مپوی»S} (ص 23) 5-{S«عاشقان سوی حضرتش سرمست# عقل در آستین و جان بر دست»S} (ص 24) 6-{S«در قدم کفرها و دین‌ها نیست# در صفای صفت چنین ما نیست»S} (ص 24) 7-{S«رفتن از منزل سخن کوشان# بنشستن به صدر خاموشان»S} (ص 24) 8-{S«کی بود ما ز ما جدا مانده# من ز تو رفته و خدا مانده»S} (ص 26) 9-{S«باش تا در رسد بهار شما# تا چه گلها دمد ز خار شما»S} (ص 26) 10-{S«خرد از نعرۀ دلش کالیو# هیزم برق نعل اسبش دیو»S} (ص 39) 11-{S«بسته از جد عشق و جهد طلب# بر گریبان روز دامن شب»S} (ص 39) 12-{S«که در آمد بجز محمد حر# از جهان تهی به عالم پر؟»S} (ص 42) 13-{S«خاک باشان ملک شکار از وی# نیم کاران تمام کار از وی»S} (ص 42) 14-{S«شحنه گر هیچ شرط بگذارد# این موکل بود به روز خرد»S} (ص 50) 15-{S«دل قوی کی کند ز زحمت و بیم# جز شراب و مفرح تسلیم»S} (ص 55) برای پرهیز از اطاله کلام از آوردن نمونه‌های دیگر خودداری می‌شود."

صفحه: از 56 تا 57