Skip to main content
فهرست مقالات

پارادوکسهای صوفیانه

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 10 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : پارادوکس ، شطح ، روزبهان ، صوفیان ، پارادوکسهای صوفی‌ها ، عشق ، کتاب ، فارسی ، عرفانی ، متشابه

خلاصه ماشینی:

"اندیشه پارادوکسهای صوفیانه هانری کربن بخش نخست پیشگفتار: اغلب دیده شده است که بسیاری از مستشرقان درجریان کار خود به وضعی نگران کننده برخورده کرده‌اند:ابتدا از وجود نسخۀ خطی اثری آگاه می‌شوند و حتیاهمیت عمده آن را ارزیابی می‌کنند،سپس می‌پذیرندکه باید آن را چاپ کنند اما متأسفانه فقط نوشته‌هایخطی را در اختیار دارند که کمبودهای مشخصی داردو راهی جز اعتماد به این نسخ خطی ندارند،چون ازدیدگاه کتاب شناسی در آن لحظه هیچ نسخۀ دیگریکه با اتکا بر آن بتوان با اعتماد تمام و کمال مباحث رادنبال کرد،در دست ندارند. پیش از این،یکی از آثار فراموشۀ شدۀ روزبهان راتجدید حجیات کردیم که تحت عنوان«یاسمین وفادارعشق»-که نام اصلی آن«عبهر العاشقین»است-انتشاریافت و این کتاب جلد هشتم«گنجینه نوشته‌هایایرانی»را تشکیل داد و البته یکی از شواهد نمونهادبیات ایران دربارۀ عشق و عرفانی اسلام است. برای درک مفهوم واقعی واژۀ«شطح»باید تمام هوشفراست و عرفانی روزبهان را در اختیار داشت تا بتوانتوجه مفهوم پنهان شده در گستاخی شگفت این«پارادوکسها»و افراط آنها در این«کفر»های پرهیزکارانهدر اینها همراه با گفته‌های رجال نامبرده،چندینحال حیات عرفانی را در اسلام تشکیل می‌دهند کهدر این اوراق پر حجم و فشرده برگزیده است. چیزی جز یک«پارادوکس»نیست،و علت این است که رابطۀ بین خداو انسانها بین روح و کلام انسانی،بین«قدم»و«حدوث»ضرورتا و در عمق نوعی رابطۀ«پارادوکسی»است و اصلا آنچه که نشان می‌دهد و وانمود می‌کند،نیست،اگر تفسیر معنوی روزبهان از پارادوکسهایقرآن،حدیث و پارادوکسهای صوفیانه با تحقیقسبستیان فرانک از تفسیر روحانی انجیل مقایسهکنیم،باید گفت:هر چند کتاب( paradoxa )سبستیان در مقابل شواهد اجباری اجتماع قرار دارد،ولی حیطه‌ای از روحانیت(روحانی بودن)مسیحی را درزمان و مکان خاصی مشخص می‌کند."

صفحه: از 10 تا 13