Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی افسانه هندی و کرم اوروشی کالیداس و اساطیریونان با تکیه بر نظریات میرچا الیاده

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 43 تا 58)

چکیده:

کالیداس شاعر داستان ، سرا و افسانه پرداز هندی، ۱۵۰۰ که در حدود سال پیشدر هند می زیست، در افسانه اوروش کر م و شی د ن ر قالب مایشنامه گفت ای وگو محور در پنج پرده به شرح و تفسیر حالات مختلف عشق می . پردازد مضمون افسانه از د استان های قدیم ی سانسکریت اقتباس شده استو قهرمانان شخدایان اسطوره. ای و پریان هستند وقایع داستان و کر م اوروش یبا دقت زیاد یمرتب شده و هر یک از این وقایع زاده طبیع یواقعه دیگر است و ساختار علی و معلولی خوبی دارد. درون و مایه مح توای اصلی داستان او روشی کر م و با چند اسطوره یونانی از جمله دمتر و پرسفونه، کوپیدو و پسوخه، پرومتیوس و.. .دارد شباهت همسانی . ها دال بر آن ا ست که اساطیر بن جهان از مایه های مشترکی برخوردارند .از سویی داد و ستد فرهنگی، جنگ... ها، تجارت و در شدن آمیخته مل اساطیر س ل . هیم هستند

کلیدواژه ها:

اسطوره ،عشق ،الیاده ،وکرم اوروشی ،افسانه های هندی ،اسطوره های یونانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.