Skip to main content
فهرست مقالات

جریانهای ادبیات نوین ترکیه

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 43 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : ترکیه، ادبی، ترکی، ادبیات، نوول، شاعر، شعر، عثمانی، تورک، سبک

خلاصه ماشینی:

"موفقیت نهضت ادبیات جدید بیشتر در پرتو شخصیت قومی و وطن دوستی صریح شاعر بزرگ نامق‌ کمال(1888-1840 م)بود 5 نامق کمال نسبت به‌ شناسی و ضیاء پاشا،ادبیات کلاسیک ترکیه را هر چه‌ بیشتر مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که سرودن شعر ترکی با وزن عروضی دیگر مقدور نیست. او نیز قبل از همه نظیر استادش نامق کمال یک شاعر وطن دوست‌ بود،با اینکه او تحت تأثیر عقاید رومانتیسم فرانسوی‌ بود ولی بیشتر به صورت یک نویسندهء کلاسیک باقی‌ ماند و از روح آرمانهای کهن اقتفا کرد. احمد مدحت(1912-1844 م)،روزنامه نگار، سردبیر و نویسنده،نقش مهمی در نهضت ادبی جدید داشت او قصهء کوتاه،مقاله و نوول را براساس موادی که‌ از زندگی طبقهء متوسط گرفته بود می‌نوشت ولی مهم‌ اینجاست که دربارهء تودهء مردم هم قلم می‌زد. تأثیر گوکالپ در ادبیات ترکیه نه تنها به خاطر کمکهایش به توسعهء تفکر ملی گرایی ترکیه مهم است بلکه به خاطر این اهمیت‌ دارد که او تعدادی از جوانان را که بعدها نقش بسیار مهمی در توسعهء ترکیه نوین ایفا کردند،تربیت نمود و الهام بخشید. در میان آثار مهم او در بارهء ادبیات ترکیه باید از ملی ادبیاتین ایلک‌ مبشرلری،استانبول،1928 م نام برد8 شاعر معروف حمد الله صوفی تانری اور که در این‌ دوره رئیس تورک اجاقی و یاور ترک گرایی بود نیز از نویسندگان پر مایه و رواة پر قریحه بشمار می‌رفت. از اینها گذشته در چند سال اخیر نوولهای جهانی و پیچیده در صحنهء ادبیات ظاهر شدند که نویسندگان‌ آنها روشنفکران شهری بودند،و تعداد زیادی از نویسندگان ایالتی و روستایی نیز در نتیجهء اهمیت‌ یافتن حیات نواحی مختلف ترکیه،کمکهای زیادی به‌ فعالیت ادبی کردند."

صفحه: از 43 تا 46