Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 50 تا 76)

چکیده:

سابقه و هدف:ابزار نظم،انضباط است:انضباط به تنهایی هدف و غایت نیست.هدف از انضباط گسترش رفتار مطلوب است.کلانتری ها به طور وسیع و مستقیم با اقشار مختلف مردم ارتباط دارند و مسئول مستقیم برقراری نظم،امنیت و آرامش در محدوده استحفاظی خود می باشند.علل و انگیزه های زیادی در کاهش سطح انضباط کارکنان موثر است از جمله:بی توجهی به ایفای نقش فرماندهان،مدیران و روسای نیروی انتظامی در تبیین و استمرار آموزش های انضباطی،این پژوهش در پی شناسایی نقش های موثر فرماندهان درتقویت مبانی انضباطی کارکنان و تبیین رابطه ایفای نقش های فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.در راستای این دو هدف عمده این پژوهش در پی تبیین نقش های ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری موثر بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان(بر اساس الگوی نقش های مینتزبرگ و مبانی انضباطی)و تبیین اولویت های این نقش ها بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.مواد و روش ها:نوع پژوهش کاربردی و روش آن همبستگی است.جامعه مورد پژوهش،کارکنان کلانتری های تهران بزرگ بودند.با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده،100 نفر نمونه در تابستان 1384 انتخاب شدند. همچنین 20 نفر از مسئولانی که به نحوی مرتبط با امور جاری کلانتری ها بوده اند و یا فرماندهان و مسئولانی که در گذشته نزدیک سمت های اجرایی در تهران بزرگ داشته اند مورد مصاحبه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده های پژوهش،پرسشنامه خود ساخته با دو دسته شاخص(23سوال)برگرفته از الگوی نقش های مدیریتی مینتزبرگ(ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری)و 13 شاخص برگرفته از آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح است.روایی پرسشنامه اولیه به صورت آزمایشی در چند کلانتری به مورد اجرا گذاشته شد(ضریب الفای کرونباخ 9036 0 =a ) میانگین یک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای تجزیه و تحلیل یافته استفاده شد.یافته ها:بین ایفای نقش ارتباطی ،اطلاعاتی و تصمیم گیری فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد(000 / > p ) . همچنین بین ایفای نقش های فرماندهان،نقش ارتباطی نسبت به نقش تصمیم گیری و اطلاعاتی از اولویت بیشتری برخوردار است(000 / > p ) . نتیجه گیری و پیشنهادها:وضعیت ظاهری و الگوهای رفتاری،ارتباط های عاطفی و پدرانه و ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه بین همکاران در کلانتری ها توسط رئیس،بیشتر از حضور فرمانده در ماموریت های انتظامی،اجرای مراسم صبحگاه و حضور فرمانده در مراسم،اعیاد،جشن ها و مراسم مذهبی در انضباط پذیری کارکنان تاثیر دارد.بیشترین تاثیری که نقش های اطلاعاتی فرماندهان در انضباط پذیری کارکنان دارد،نظارت و مراقبت و بازدیدهای ناگهانی و غیر مترقبه است.بیشترین تاثیری که نقش های تصمیم گیری فرماندهان بر تقویت مبانی انضباط دارد در مرحله اول تشویقات انضباطی،و توزیع به موقع استحقاقی کارکنان است،سپس ارائه تجهیزات و امکانات ویژه(محیط فیزیکی مناسب و تناسب محل خدمت)می باشد.توزیع و به کارگیری نیروی انسانی مناسب در کلانتری ها و به کارگیری تجهیزات و فناوری نیز در حد متوسط در تقویت مبانی انضباطی کارکنان تاثیر گذار است و پس از آن تنبیهات انضباطی.

خلاصه ماشینی:

"سایر پیشنهادها به منظور تقویت مبانی انضباطی کارکنان با رویکرد ایفای نقش فرماندهان،پیشنهادهای زیر ارائه‌ می‌گردد: 1-تشکیل تیم مهندسی روش در معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی،با هدف‌ طراحی سیستمی که منجر به ایجاد مدل جامع ارتقای سطح انضباط پذیری در بین‌ کارکنان شود؛ 2-انتخاب و انتصاب رؤسای کلانتری بر اساس معیارها و شاخص‌های انضباطی؛ 3-تقویت بنیادهای انضباطی در سازمان دانشگاه علوم انتظامی و سایر مراکز آموزش‌ درجه‌داری و سربازی نیروی انتظامی؛ 4-برگزاری آموزش‌های انضباطی عرضی 51 روزه برای کارکنان به خصوص مدیران‌ و فرماندهان در طول خدمت حداقل هر سه ماه یکبار؛ 5-برگزاری المپیادهای انضباطی همراه با در نظر گرفتن امتیازات قابل توجه برای‌ رتبه‌های ممتاز آن حداقل هر شش ماه یکبار؛ 6-گسترش فرهنگ انتقال تجربیات انتظامی بین تمامی سطوح کارکنان در کلانتری‌ها؛ 7-مستند سازی تجربیات مدیریتی فرماندهان رده‌های مختلف؛ 8-انجام نظارت و مراقبت کارکنان در قالب بازدیدهای ناگهانی و از قبل اعلام شده؛ 9-گسترش فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان با در نظر داشتن مفاد آیین نامه انضباطی‌ و پیش گرفتن رویه تشویق کارکنان و حتی المقدور پرهیز از به کار بستن تنبیهات‌ انضباطی در مقابل اعمالی که قابلیت اغماض و چشم‌پوشی را داشته و با تذکر قابل‌ اصلاح می‌باشند؛ 01-رعایت الگوهای مناسب و مطلوب وضعیت ظاهری و لباس توسط فرماندهان؛ 11-رعایت الگوهای رفتاری مناسب شأن و منزلت هر فرمانده؛ 21-در اولویت قرار دادن انتصاب فرماندهان با رشد شخصیتی کریمانه و بزرگ‌ منشانه که نتیجه آن برقراری رابطه پدر و فرزندی بین فرماندهان و کارکنان زیر دست خواهد بود؛ 31-در اولویت قرار دادن روابط دوستانه و صمیمانه در بین همکاران از طریق تدوین‌ آیین نامه روابط دوستانه؛ 41-اهمیت قایل شدن برای مراسم صبحگاه و اجرای مستمر آن در کلانتری‌ها؛ 51-به کارگیری تجهیزات و فناوری پیشرفته و جدید در کنار ایجاد محیط فیزیکی‌ مناسب برای انجام وظایف کارکنان؛ 61-توزیع به موقع استحقاقی کارکنان؛ 71-به کارگیری مناسب نیروی انسانی در شغل‌ها و سمت‌هایی که لایق آن‌ها هستند و تخصص لازم را در آن شغل دارند؛ 81-مطالعهء روزانه و دائمی مفاد آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح و انجام آزمون‌های‌ نوبه‌ای از مفاد آن برای کلیهء سطوح کارکنان،مدیران و فرماندهان؛ کتابنامه: -آیانون،ناتان اف(6731)."

کلیدواژه ها:

مدیریتی(managerialrolcs) ، فرماندهان(commanders) ، کلانتری(policestation)کارکنان پلیس(personnelpolice) ، انضباط(discipline) ، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح(disciplinaryregulationsofthearmedforces)

کلید واژه های ماشینی:

تقویت مبانی انضباطی کارکنان ، کارکنان ، تقویت مبانی انضباطی کارکنان ارتباط ، انضباطی ، تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس ، مبانی انضباطی کارکنان ارتباط معنا ، مدیران ، کلانتری ، نقش فرماندهان در تقویت مبانی ، تقویت مبانی انضباطی کارکنان تأثیر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.